Versterking (internationaal) ondernemersschap & Vestigingsklimaat

Onder dit thema horen de beleidsprioriteiten Vestigingsklimaat (vestigingsregeling), Kantoren/Retail, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM).

Vestigingsklimaat

Doel:

 • Het acquisitieprofiel van Fryslân is verder uitgewerkt en we zijn voornemens om een proactieve acquisitestrategie op te stellen. Als gevolg van intensievere samenwerking tussen de Friese gemeenten, de NOM en de provincies zullen meer (internationale) bedrijven geïnteresseerd zijn voor vestiging in Fryslân. Het aantal vestigingen kunnen wij niet voorspellen aangezien diverse exogene factoren (personeel, ruimte, etc) van invloed zijn op vestigingskeuzes.

Kantoren en retail

Doelen:

 • We laten, in overleg met de F4-gemeenten, een nieuwe marktanalyse en prognose uitvoeren met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020.  
 • We stellen samen met gemeenten een uitvoeringsprogramma op voor retail, en starten met de implementatie hiervan. We betrekken hierbij ook proactief andere relevante stakeholders. Basis voor het uitvoeringsprogramma vormen het convenant en de visie die hiervoor in 2018 zijn vastgesteld.

Onderwijs - Arbeidsmarkt

Doelen:

 • Resultaat 43: de versnellingsagenda Human Capital (2017) is in uitvoering. Er zijn diverse projecten in uitvoering (of al uitgevoerd) die tot doel hebben de werking van de arbeidsmarkt te versterken.
 • Met het startersprogramma Sterk Fries ondernemerschap helpen we meer Friese studenten een bedrijf te starten.

In de ‘Agenda Menselijk Kapitaal’ (juli 2017) is de Friese integrale aanpak en inzet van middelen beschreven om de aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs te versterken. In deze agenda zijn de volgende vier speerpunten geformuleerd:

 1. Duurzaam inzicht in de ontwikkeling onderwijs-arbeidsmarkt;
 2. Vergroten human resource kracht in het mkb;
 3. Stimuleren van de samenwerking tussen mkb (inclusief zorg) en mbo en hbo onderwijsveld;
 4. Versnelling aanpak technieksectoren alsmede de zorgsector.

(Internationaal) ondernemerschap

Doelen:

 • De FOM is operationeel en heeft een plek verworven in het Friese bedrijfsleven.
 • Het International Trade Support (ITS) is operationeel en heeft een plek verworven in het Friese bedrijfsleven.
 • We hebben de ambitie dat in 2020 10,2% van de Friese bedrijven internationaal actief is.

Om onze (startende) ondernemers financieel te ondersteunen op bijvoorbeeld het gebied van innovatie of groei is de Friese Ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Na de opstartfase is de FOM nu volledig operationeel en een gevestigde speler op de Friese kapitaalmarkt. We proberen samen met de FOM en de andere Friese financiële instellingen te komen tot een gezamenlijke ambitie om het Friese bedrijfsleven verder te helpen en daarbij aanvullend op elkaar te zijn.

De meest aansprekende initiatieven rondom dit thema over de afgelopen vier jaar zijn:

 • Met de provincies Groningen en Drenthe nemen wij deel aan de Topdutch campagne voor een periode van twee jaar (2018-2019) om Noord-Nederland aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen.
 • Met de F4 gemeenten hebben wij een acquisitieconvenant gesloten.
 • Het onlangs opgerichte International Trade Support (ITS), een gezamenlijk initiatief van NHL Stenden en World Trace Center Leeuwarden, is opgericht dankzij onze financiële steun. Het is een exportcentrum dat ondersteuning biedt aan Friese ondernemers die de stap naar de buitenlandse markt willen maken.

Pagina opties