Verdeling geld over beleidsvelden door de jaren heen

Op deze pagina geven we aan hoe de verdeling van de provinciale middelen over de begrotingsprogramma’s de afgelopen jaren geweest is en naar verwachting de komende jaren gaat worden. De vraag waar we het gemeenschapsgeld aan uitgeven lijkt een eenvoudige vraag, zonder eenvoudig antwoord. Als we beginnen met een grove blik, blijkt om te beginnen het antwoord door de jaren heen sterk te verschillen.
 

Grafiek van begroting verloop van 2017-2022
Uitgaven per programma

Bron: begroting 2019

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat nagenoeg alle programma’s de komende jaren te maken krijgen met een dalende begroting. De grootste daling is waar te nemen in het programma infrastructuur en wordt veroorzaakt door de uitgaven voor het RSP mobiliteitsfonds in 2017. De overige dalingen worden met name veroorzaakt door het aflopen van tijdelijke budgetten in de komende jaren. In het onderdeel 'Wat we nu doen' wordt per programma de belangrijkste verschillen toegelicht. Daarbij wordt per programma aangegeven wat de omvang is van de structurele en niet structurele uitgaven. Ook wordt aangegeven welk deel van de tijdelijke budgetten in het programma al dan (nog) niet verplicht is. Als laatste laten we zien welk deel van de uitgaven betrekking hebben op wettelijke of autonome taken.

Het programma algemene dekkingsmiddelen stijgt de komende jaren vanwege de oplopende stelpost nominaal die in de begroting is opgenomen voor compensatie van de toekomstige prijsinflatie. Daarnaast zijn een aantal voorwaardelijke budgetten in de komende jaren opgenomen waaronder het project Holwerd aan Zee.

Staafdiagram vergelijking van 2017, 2019 en 2022
Ontwikkeling uitgaven per programma

Bron: begroting 2019

Het programma infrastructuur bevat een groot deel van de begroting, namelijk in 2017 47% en in 2022 30%. Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aandeel van structurele uitgaven in dit programma, namelijk openbaar vervoer en beheer/onderhoud van wegen en vaarwegen. Daarnaast is hier sprake van de eerder genoemde projectbudgetten voor o.a. het RSP mobiliteitsfonds.

Het programma bestuur kent een vrij structureel karakter, hier worden namelijk de kosten van het bestuur verantwoord.

De overige beleidsprogramma’s zien allen een daling van de begroting in de komende jaren.

Het programma bedrijfsvoering laat een vrij stabiel karakter zien maar dit is enigszins vertekend doordat wij vanuit de voorschriften de bijdrage uit projecten als negatieve uitgaven moeten verantwoorden. In het onderdeel 3.2 van dit hoofdstuk is de nadere opbouw van de bedrijfsvoeringkosten weergegeven waarin te zien is dat het bedrijfsvoeringbudget de komende jaren aanzienlijk zal afnemen.  

Samenvattend kunnen we er niet onderuit dat, waar het gaat om ‘reguliere’ begrotingsmiddelen, onze mogelijkheden om de komende jaren veel nieuwe financiële impulsen aan Fryslân te geven sterk afnemen.

Pagina opties