Transitie Omgevingswet/-visie

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral - regie op - het voorbereiden van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat deze groep de komen jaren sterk zal toenemen.

Conform de Omgevingswet wordt in de Omgevingsvisie het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving op strategisch niveau samengevoegd en geïntegreerd. Hiermee wordt het strategisch deel van bovenstaande beleidsnota’s vervangen. In programma’s met een kortere looptijd kan het beleid vervolgens verder uitgewerkt worden. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie wordt samengewerkt met de Friese Gemeenten en Wetterskip Fryslân - die ook omgevingsvisies moeten opstellen - in de zogenaamde De Fryske Oanpak (DFA).

Naast de opstelling van de Omgevingsvisie zijn wij gestart met de opstelling van een provinciale Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de provinciale omgevingsvisie. De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Dit kunnen regels zijn over activiteiten, bijvoorbeeld regels over activiteiten in natuurgebieden.

Pagina opties