Toerisme & Recreatie

Doelen:

  • In 2019 is er, mede gezien het einde van de looptijd van de beleidsbrief gastvrijheidseconomie een monitoringrapportage, advies en een beleidslijn voor de komende bestuursperiode met betrekking tot de Friese Gastvrijheidseconomie in 2030, met een uitwerking van 7 hoofdopgaven, waaronder vitaliteit van logiesaccommodaties en vitaliteit Waterrecreatie in Fryslân.
  • Door middel van een actieve inbreng in het Masterplan Bestemming Nederland (ondertekening met Rijk en het NBTC[1] dat gepland staat in het eerste kwartaal van 2019) willen wij een fair share van inkomend toerisme en slimme groei van toerisme in Fryslân ondersteunen.
  • In 2019 is met financiële en organisatorische ondersteuning van de provincie en in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân het organiserend vermogen van ondernemersnetwerken toegenomen. Bij het bevorderen van het organiserend vermogen is een focus gelegd op een koppeling met toekomstige investeringen in het toeristische product van Fryslân, gericht op een groei die past bij het karakter en de culturele identiteit van onze provincie, en die aansluit op de kleinschaligheid van ons mkb.
  • In relatie met Agenda 2028 stellen we een aanvalsplan op voor het beter ontwikkelen van de koppeling tussen ondernemerschap, destinatiemarketing en de cultuursector.

We willen meer verschillende bezoekers, die vaker komen en langer blijven. Dát is goed voor de Friese economie en is de kern van ons beleid. Het slim, versterkend én wederzijds verbinden van de ondernemers en de bezoekers draagt direct bij aan de economie van Fryslân. In het kader van de realisatie van het Coalitieakkoord en onder verwijzing naar de Uitvoeringsagenda 2015 – 2019 willen wij met gastvrijheid bijdragen aan genoemde verbinding. Het oogmerk is het behouden en versterken van de economische waarde met als resultaat bezoeken aan onze provincie: de economie van de gastvrijheid.

Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF), de Friese gemeenten, het ministerie van EZK en het NBTC. De beleidsbrief ‘Gastvrijheidseconomie’ is de basis voor onze inzet op dit beleidsterrein. Actuele ontwikkelingen zijn onder andere de sterke groei van inkomend toerisme uit het buitenland naar Nederland, een Europese nummer 3 notering voor Fryslân als toeristisch nog onontdekte regio in Lonely Planet en een samenwerking tussen Rijk en provincies om te komen tot een landelijk Masterplan Bestemming Nederland. Dat Masterplan is gericht op het tegengaan van nog meer drukte op de bekende plekken en het laten profiteren van zoveel mogelijk regio’s van de economische kansen van toerisme (het zgn. spreidingsbeleid).

We hebben eind 2018 een position paper gastvrijheidseconomie opgesteld, die als bouwsteen dient met actuele opgaven voor een volgende collegeperiode. We zetten ons nu in om een ‘share’ van de sterke groei aan (inkomend) toerisme in Europa en Nederland ook in Fryslân in te vullen, passend bij de schaal van ons mkb en onze identiteit. De legacy van LF2018 en mede daardoor verworven internationale bekendheid (o.a. Lonely Planet) willen we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen de programma’s  Economie en Cultuur. De belangen van Fryslân zijn daarbij gericht op profit (banen), people (gezondheid en ontspanning) en planet (natuur, landschap en erfgoed).

Pagina opties