Recreatie en Toerisme

Recreatie en toerisme is een belangrijke economische sector in Fryslân. Toerisme heeft betrekking op bezoekers die overnachten in Fryslân. Recreatie betreft vrijetijdsactiviteiten zonder overnachting. Indicatoren die het belang van deze sector weergeven zijn de werkgelegenheid, de bestedingen en het aantal toeristische overnachtingen. De werkgelegenheid wordt gemeten in het aantal banen dat kan worden toegerekend aan deze sector. Deze cijfers komen uit het Werkgelegenheidsregister Fryslân. Overnachtingen kunnen worden onderverdeeld in overnachtingen van Nederlanders en van buitenlanders. Binnenlandse overnachtingen en bestedingen wordt gemonitord door het NBTC-NIPO in het Continu Vakantieonderzoek. Cijfers over buitenlandse overnachtingen komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit de Statistiek Logiesaccommodaties.

De staat van recreatie en toerisme

Het totaal aantal banen in de sector recreatie en toerisme bedraagt in 2018 21.100. Dat is 7,1% van de totale werkgelegenheid. Het landelijke percentage is met 6,8% iets lager dan in Fryslân. De belangrijkste deelsectoren zijn de horeca (44%) en de logiesverstrekking (21%). De rest van de banen in deze sector zit in de categorieën sport, cultuur recreatie en amusement, groot- en detailhandel en overig (met name jachtbouw).

Het aantal toeristische overnachtingen was in 2018 ruim 10 miljoen. Hiervan werd 15% gerealiseerd  door buitenlanders, met name uit Duitsland.

De bestedingen van toeristen die hun vakantie doorbrengen in Fryslân bedroegen in 2018 ongeveer  540 miljoen euro. De totale bestedingen in de sector R&T, dus inclusief alle recreatieve dagactiviteiten van vooral de eigen Friese inwoners, komen uit op ongeveer 1,2 miljard euro.

Staafdiagram Ontwikkeling werkgelegenheid Recreatie en toerisme

Ontwikkeling werkgelegenheid Recreatie en toerisme

staafdiagram Ontwikkeling aantal overnachtingen naar herkomst in Fryslân

Ontwikkeling aantal overnachtingen naar herkomst in Fryslân

De ontwikkeling van recreatie en toerisme

In de jaren van de economische crisis ging het net als bij andere sectoren in Fryslân niet zo goed en gingen er banen verloren, name in de watersport. Sinds 2015 is er een kentering en groeit het aantal banen weer. Deze groei is over de lange termijn structureel hoger dan het Friese gemiddelde en het totaal aantal banen in deze sector is nu behoorlijk hoger dan voor de crisis. Het aandeel van deze sector in de totale werkgelegenheid is nu 7,1%. De horeca is de grootste deelsector met een aandeel van 44%, gevolgd door de logiesverstrekking met 21%. De laatste jaren groeit het aantal banen in de horeca fors. Sinds 2015 zijn er 660 banen bijgekomen, dat is een groei van 8%. In de logiesverstrekking gaat het ook goed, in vier jaar tijd is het aantal banen daar met 11% toegenomen.

Het aantal toeristische overnachtingen zit de laatste drie jaar behoorlijk in de lift. Tot 2015 schommelde dit jaarlijks rond de 8 miljoen maar vanaf 2015 is het toegenomen tot boven de 10 miljoen in 2018. Ongeveer 15% van deze overnachtingen wordt gerealiseerd door buitenlandse bezoekers, die voor driekwart afkomstig zijn uit Duitsland. Het aantal buitenlandse overnachtingen was in 2018 ruim 1,5 miljoen.

De bestedingen van vakantiegangers in Fryslân zijn sinds 2012 toegenomen van 350 miljoen naar 540 miljoen euro. Dat komt vooral door een groei van de buitenlandse bezoekers. De bestedingen van buitenlandse bezoekers zijn in deze periode verdubbeld tot een totaal van 220 miljoen euro.

De toekomst van recreatie en toerisme

Sinds het einde van de economische crisis gaat het net als in veel andere sectoren weer  beter met de deze sector. Het aantal banen en het aantal overnachtingen is behoorlijk gestegen. De goede cijfers voor 2018 zijn ongetwijfeld mede veroorzaakt door de Culturele Hoofdstad, maar landelijk is de groei ook fors. Landelijk wordt  de komende 10 jaren 50% groei  verwacht van het aantal buitenlandse toeristen in ons land en een verdere groei van het aantal binnenlandse vakantiegasten met ruim 25%.

In hoeverre Fryslân daarvan kan meeprofiteren is door middel van scenario analyse zowel landelijk als voor de provincie Fryslân beschreven in het Position Paper Gastvrij Fryslân. Deze scenario’s voor Gastvrij Fryslân 2030 hebben een bandbreedte van een groei van minimaal 750 miljoen euro tot maximaal 1,5 miljard euro aan bestedingen door binnenlandse en buitenlandse vakantiegangers in onze provincie.

Bronnen

Pagina opties