Werkwijze

Om de hiervoor beschreven werkwijze te kunnen uitvoeren hebben we een ‘hybride’ organisatie nodig, die vanuit de verschillende rollen kan acteren en daarin ook flexibel en wendbaar is.

In 2016 is een aanvang gemaakt met SPP (Strategische Personeels Planning). Vervolgens is in 2018 een vervolg aan de Staten voorgelegd, waarbij het uitgangspunt was dat er alleen capaciteit in de raming is opgenomen die gekoppeld was aan de huidige provinciale taken zoals verwoord in het coalitieakkoord en dus niet aan mogelijke toekomstige taken. Het voordeel van dit uitgangspunt is dat de organisatie het afgelopen jaar transparant heeft gemaakt wat de omvang en samenstelling van de organisatie zou moeten zijn voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit besluiten van uw Staten. Kortom de taken en omvang worden bepaald op inhoud, zodat deze realistisch is en vernieuwing brengt voor de totale ontwikkeling van de provincie. We constateren hierbij twee ‘problemen’.

  • Als zich een nieuwe taak voordoet, moeten Provinciale Staten elke keer middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering.
  • We kunnen nog moeilijk inschatten wat op langere termijn de consequenties zijn van het veranderende takenpakket en de rollen van de provincie.

    Wij willen daarom toegroeien naar een personeelsplanning die gebaseerd is op het juiste provinciale takenpakket en een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2019-2023, maar ook ruimte biedt voor het kunnen anticiperen op nieuwe taken en ontwikkelingen. Dit kan in de vorm van een ‘capaciteitsbuffer’. Over de inzet van deze buffer zullen we vervolgens rapporteren aan de Staten. Alleen bij ‘majeure’ nieuwe taken zullen we dan nog aan uw Staten voorleggen wat de extra personele impact en consequenties zijn.

Pagina opties