Tot slot

De organisatie heeft de afgelopen jaren de basis gelegd met de organisatievisie: “Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân” en de volgende kernwaarden: Mienskip op 1 – Betrouber Wêze – Resultaten telle – Mei hert en siel foar Fryslân. Dit is de basis van waaruit de organisatie de ontwikkelingen en vraagstukken voor het strategisch personeelsbeleid oppakt.

Hiervoor is niet alleen een ontwikkeling nodig van de organisatie, maar ook van het provinciaal bestuur. Het is aan Gedeputeerde Staten om de nieuwe manieren van werken te vertalen naar de rol van Gedeputeerde Staten (netwerksturing, besturing/governance, besluitvorming …) en de rol van Provinciale Staten (welke rol wordt gevraagd van de provincie en wat betekent dat voor de kaderstelling, besluitvorming en controlerende taak van Provinciale Staten). Tijdens de afgelopen coalitieperiode is hier een begin mee gemaakt onder de noemer ‘modern bestuur’. In de nieuwe periode wil de organisatie graag dat dit doorgezet wordt.

Pagina opties