Organisatieplan, richting en verandering

SPP is een instrument dat wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. De organisatie geeft richting aan de ontwikkeling met het organisatieplan. In portfolioplannen vertaalt de organisatie deze richting naar de inhoud en de ontwikkelingen voor de komende jaren.

De echte verandering vindt echter plaats in dialoog met de medewerkers. Een verandering slaagt pas als alle betrokkenen de urgentie en de noodzaak zien en mee gaan doen. Dit proces is gestart middels het voeren van dialoogsessies met al het personeel en dit wordt een continu terugkerend proces.

Ten aanzien van strategisch personeelsbeleid hebben Provinciale Staten een kader stellende rol. Deze kaders zijn in de zomer van 2018 vertaald in de notitie strategisch personeelsbeleid  en zijn voor ons leidend om op tactisch niveau opdracht te geven aan de organisatie het strategisch personeelsbeleid uit te voeren.

Als we kijken naar de samenstelling van de organisatie zien we dat de komende periode relatief veel medewerkers met pensioen gaan en dat het aantal medewerkers dat wordt ingehuurd of een tijdelijk contract heeft, wordt teruggebracht. Afhankelijk van onze taken zal steeds de afweging moeten worden gemaakt met welke samenstelling de doelen het beste bereikt kunnen worden. Kortom, het terugdringen van inhuur is geen doel op zich, een krimpende provincie ook niet. We willen werken aan het doel de organisatie steeds gereed te hebben voor de toekomst van de provincie. Wendbaar en snel. Er is een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en veel collega’s gaan de komende jaren met pensioen, waardoor we zorgvuldig moeten omgaan met aanpassingen in de organisatie (kwalitatief en kwantitatief). We willen een goede afspiegeling zijn met ons personeelsbestand van de Friese samenleving.

Pagina opties