Innovatie en Circulaire Economie

Onder dit thema valt naast innovatie en circulaire economie ook het Innovatie Pact Fryslân (IPF).

Innovatie

Doelen:

  • Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
  • Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Wij zijn zowel financieel als inhoudelijk deelnemer van het IPF. Het IPF heeft een gezamenlijke innovatieprogrammering opgezet op basis van vier actieprogramma’s: (1) business innovatie ecosysteem, (2) sterk Fries ondernemerschap, (3) new government policy en (4) YnBusiness.

Circulaire Economie

Doelen:

  • We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
  • Het percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie is gestegen ten opzichte van de nulmeting in 2018.
  • We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
  • We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
  • Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het langer in de keten houden van grondstoffen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht. In de Beleidsbrief Circulaire Economie (maart 2018) hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. We werken aan drie doelen: 1) in 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100% gestegen, 2) in 2025 kopen we maximaal circulair in en 3) in 2025 staan we in de top drie van Europese regio’s. Jaarlijks stellen we een Jaarplan Circulaire economie vast waarin we de projecten, activiteiten en de provinciale inzet voor dat jaar uitwerken. Belangrijk instrument zijn de transitieagenda’s van Vereniging Circulair Friesland. Om de uitvoering hiervan te versnellen willen we aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijk. Dit geeft ook kansen voor experimenten.

Pagina opties