Hoger onderwijs

Op deze pagina presenteren we cijfers over het aantal studenten aan de Friese hogescholen. We bekijken de ontwikkeling van de deelname van Friese studenten aan het HBO en WO in vergelijking met de landelijke deelname. Het hoger onderwijs kent met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs geen centraal toezicht via de Onderwijsinspectie. We kijken daarom naar de kwaliteitsbeoordeling zoals die in de Keuzegids HBO naar voren komt.

De staat van het hoger onderwijs

Het aantal studenten aan Friese hogescholen bedraagt in studiejaar 2018-2019 ruim 27.000. Afgelopen jaar zijn de NHL en Stenden gefuseerd tot NHL Stenden Hogeschool. De gefuseerde HBO instelling telt dit studiejaar 22.825 inschrijvingen. Van Hall Larenstein telt 4.305 inschrijvingen. Deze aantallen zijn inclusief inschrijvingen bij nevenvestigingen buiten Fryslân. Meer dan een derde van de studenten (38%) volgt een economische opleiding. 

De keuzegids HBO 2019 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) geeft een kwaliteitsbeoordeling van het hoger onderwijs gebaseerd op gegevens uit diverse bronnen.  Daaruit blijkt dat NHL Stenden Hogeschool samen met de Hanzehogeschool Groningen op de derde plaats van Nederland staat. 

Cirkeldiagram Inschrijvingen NHL Stenden en Van Hall Larenstein per sector 2018-2019

Inschrijvingen NHL Stenden en Van Hall Larenstein per sector 2018-2019

Van de in Fryslân woonachtige onderwijsdeelnemers volgde in het studiejaar 2017-2018 23.430 deelnemers een MBO opleiding, 17.240 een HBO opleiding en 2.107 een WO studie. Het deelnamepercentage aan het MBO ligt in Fryslân hoger dan landelijk. Ook het HBO deelnamepercentage is in Fryslân in verhouding wat hoger. Hier staat tegenover dat het aandeel in Fryslân woonachtige onderwijsdeelnemers aan een WO studie fors lager is dan landelijk. Belangrijkste verklaring hiervoor is het uitreizen van studenten naar de universiteitsstad. Het aantal universitaire studenten dat uit Fryslân afkomstig is ligt echter ook onder het landelijke gemiddelde. Dit aandeel is 3,0%, terwijl op grond van de bevolkingsaantallen een aandeel van 4,0% verwacht zou mogen worden. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het feit dat Friese scholieren minder vaak naar het vwo gaan. Het aantal VWO-gediplomeerden is in Fryslân  lager dan landelijk. Landelijk volgt 30,4% van de scholieren in het voortgezet onderwijs een VWO-opleiding en in Fryslân is dit aandeel slechts 23,7%. Daarnaast gaan niet alle VWO-gediplomeerden naar de universiteit. Een klein deel kiest er voor om een HBO-opleiding te volgen. Ook hier is dit aandeel in Fryslân iets hoger dan landelijk.

Lijndiagram Onderwijsdeelname in Fryslân en Nederland

Onderwijsdeelname in Fryslân en Nederland

De ontwikkeling van het hoger onderwijs

Het aantal studenten aan de NHL Stenden Hogeschool is sinds 2008 geleidelijk aan met ruim 3.700 studenten toegenomen, goed voor een groei van 20%. Van Hall Larenstein zag in dezelfde periode het aantal inschrijvingen met 435 toenemen, een groei van 11%. Met name in 2013 en bij NHL Stenden ook in 2014 nam het aantal inschrijvingen toe. Na 2014 groeide het aantal inschrijvingen bij Van Hall Larenstein nog gestaag en was er bij NHL Stenden een lichte afname van het aantal jaarlijkse inschrijvingen te zien. Het huidige studiejaar telt weer een kleine plus aan studenten. In totaal is het totaal aantal studenten aan de Friese HBO-instellingen sinds 2008 met 4.200 toegenomen.

Ontwikkeling inschrijvingen NHL Stenden en Van Hall Larenstein (incl. locaties buiten Fryslân)

Cijfers uit de HBO monitor (steekproef onder studenten) uit 2017 geven een studieoordeel van HBO studenten afgestudeerd in het studiejaar 2015-2016. Uit de monitor komt naar voren dat 77% van de NHL studenten van mening is dat de opleiding voldoende tot goed aansluit op de huidige functie. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Bij studenten afgestudeerd aan Stenden (72%) en Van Hall (68%) wordt de aansluiting wat minder dan gemiddeld voldoende tot goed bevonden.

De toekomst van het Hoger onderwijs

Het Researchcenter voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) kijkt naar de (landelijke) arbeidsmarktperspectieven van het HBO en WO. Voor de periode 2017-2022 zijn de vooruitzichten voor HBO opleidingen economie, taal/cultuur en gedrag en maatschappij matig. Voor HBO opleidingen techniek, onderwijs, landbouw/natuur en gezondheidszorg zijn de arbeidsmarktperspectieven goed. Voor technische WO studies zijn de vooruitzichten zeer goed. Goede vooruitzichten hebben WO studies in de richtingen onderwijs, medisch en gedrag/ maatschappij. Redelijke perspectieven worden er gegeven aan WO studies taal/cultuur, economie/recht en landbouw/natuur. 

In september 2018 is de University Campus Fryslân (RUG) in Leeuwarden van start gegaan met een bacheloropleiding. Verschillende masteropleidingen zijn voorgaande jaren al begonnen. Naar verwachting zal dit een positieve bijdrage leveren aan de deelname van Friese studenten aan het wetenschappelijk onderwijs.

Bronnen

  • Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • HBO monitor, jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers
  • Kennisbank Vereniging van Hogescholen
  • Keuzegids Hbo voltijd. Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Pagina opties