Eindbalans coalitieakkoord

Eindbalans van het coalitieakkoord 2015-2019: Mei elkenien, foar elkenien.

In het document Eindbalans Coalitieakkoord 2015-2019 maken we de balans op van onze bestuursperiode 2015-2019 als College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân. Door de balans op te maken, leggen we verantwoording af aan Provinciale Staten, die ons het vertrouwen hebben gegeven met deze ambities aan de slag te gaan.

Het coalitieakkoord 2015-2019: Mei elkenien, foar elkenien van de partijen CDA,FNP, VVD en SP vormde vier jaar lang de basis voor de uitvoering van beleid. Om met en voor elkaar Fryslân mooier te maken, zijn in het coalitieakkoord op zes terreinenambities geformuleerd:

1. Voor krachtige gemeenschappen;

2. Voor een toekomstbestendige economie;

3. Voor vanzelfsprekende duurzaamheid;

4. Voor een vitaal Frysk eigene;

5. Voor een dynamische omgeving in de mooiste provincie;

6. Voor een modern provinciaal bestuur.

Pagina opties