Economische groei

De economische  groei is een belangrijke maatstaf voor de toestand van de economie. Economische  groei is de groei van het Bruto Binnenlandse Product (BBP), gecorrigeerd voor de inflatie. Het BBP is de indicator die de omvang van de totale economie weergeeft. Het geeft de totale toegevoegde waarde  weer van alle in een regio of land geproduceerde  goederen en diensten. Het Bruto Regionale Product (BRP) is de regionale variant van het bruto binnenlands product. Het bruto regionaal product per inwoner  is het BRP gedeeld door het totaal aantal inwoners  van de regio.

De staat van de economische groei

Het BRP van Fryslân  bedroeg in 2017 € 19,2 miljard. Hiermee draagt  Fryslân  2,6% bij aan het Bruto Binnenlandse Product  van Nederland. Per hoofd van de bevolking is dat ongeveer € 29.600. Dat is 30,8% lager dan landelijk.

De ontwikkeling van de economische groei

Vanaf 2014 is er weer sprake van een stabiele jaarlijkse economische groei. Tussen 2014 en 2016 was dit rond de 1%. Op basis van voorlopige cijfers komt de groei in 2017 op 2%. De economische ontwikkeling in Fryslân volgt doorgaans redelijk het landelijke beeld, zij het dat de groeicijfers meestal iets lager zijn.

Staafdiagram: Ontwikkeling economische groei in Fryslân en Nederland (* betreft voorlopige cijfers)

Ontwikkeling economische groei in Fryslân en Nederland (* betreft voorlopige cijfers)

Het Bruto Regionaal Product in Fryslân ligt vrij stabiel onder het Nederlandse Bruto Binnenlands Product  per inwoner. Dit wordt vooral  veroorzaakt doordat Fryslân  relatief veel laagproductieve sectoren  heeft. Een tweede oorzaak is het feit dat de arbeidsparticipatie in Fryslân lager is dan landelijk.

Lijndiagram: Ontwikkeling Bruto Regionaal Product (in €)  per inwoner in Fryslân en Nederland

Ontwikkeling Bruto Regionaal Product (in €)  per inwoner in Fryslân en Nederland

De toekomst van de economische groei

Het CPB verwacht dat de economische groei in Nederland over haar hoogtepunt heen is. De groei voor 2018 zal uitkomen op ongeveer 2,5% maar zakt daarna terug in 2019 en 2020 tot 1,5%. Dat betekent dat de groei in Fryslân waarschijnlijk ook kleiner wordt. Het ING Economisch Bureau verwacht voor Fryslân in 2018 een economische groei van 1,8% en in 2019 1,3%. Waarschijnlijk is die raming van 1,3% in 2019 te optimistisch omdat die is gebaseerd op oudere cijfers, terwijl het CPB de verwachtingen voor heel Nederland zeer recent naar beneden heeft bijgesteld.

 Bronnen

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-Statline)
  • ING Economisch Bureau, Economie Friesland in 2019
  • Centraal  Planbureau,  Concept CEP 2019, raming voor 2019 en 2020 (5 maart 2019)

Pagina opties