Begroting Economie

Het programma 4 Economie bevat in totaal bijna € 30 mln. Dit bedrag wordt op de volgende manier besteed.

Uitgaven 2019 per beleidsveld

 Cirkeldiagram Uitgaven 2019 per beleidsveld

Uitgaven 2019 per beleidsveld

De uitgaven worden via onderstaande belangrijkste huidige instrumenten ingezet:

  • Europees: Operationaal Programma - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-EFRO), bestaande uit diverse calls en regelingen via SNN en subisidieprogramma’s van Interreg.
  • landelijk: Waddenfonds, MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), diverse instrumenten van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • provinciaal: Fries Ontwikkelingmaatschappelij (FOM), FSFE, voucherregeling mkb Fryslân, regeling internationaal ondernemen 2016-2020 en handelsmissie & beursdeelname 2018-2019, regeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019, regeling circulaire economie.

Bij Europese middelen gaat het veelal om een cofinancieringsbijdrage van de provincie voor projecten of regelingen van SNN. Op landelijk niveau gaat het om programma’s van rijkswege, waarbij wij deels cofinancieren. De provinciale instrumenten worden volledig door ons gefinancierd.

Structurele en niet-structurele uitgaven 2019

Staafdiagram Structurele en nietstructurele uitgaven 2019

Structurele en niet-structurele uitgaven 2019

De budgetten in dit programma hebben bijna alleen een tijdelijk karakter. Dat hangt (groten)deels samen met het autonome karakter van dit beleidsterrein. Alleen de budgetten agenda economie en gastvrij Fryslân basisinfrastructuur zijn structureel van aard.

Verplichte en (nog) niet-verplichte tijdelijke budgetten per 1-9-2018

Staafdiagram Verplichte en nietverplichte tijdelijke budgetten per september 2018

Verplichte en (nog) niet-verplichte tijdelijke budgetten per 1-9-2018

De (nog) niet-verplichte budgetten betreffen met name het cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds, budget MKB financieren/begeleiden en het budget arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijsleven.

Het cofinancieringsbudget is flexibel inzetbaar bij cofinancieringsverzoeken gepaard bij succesvolle (en complexe) aanvragen die Friese partijen bij Europese en nationale programma’s hebben ingediend.

Wettelijke en autonome taken

Staafdiagram Wettelijke en autonome taken

Wettelijke en autonome taken

Zoals als eerder is genoemd, heeft dit beleidsveld een autonoom karakter.

De vastgestelde beleidsnotities bij het programma Economie zijn:

  • Beleidsbrief Wurkje mei Fryslân (beleidsveld 4.1 t/m 4.4)
  • Startnotitie Circulaire Economie (beleidsveld. 4.1)
  • Agenda Menselijk Kapitaal (beleidsveld 4.2)
  • Beleidsbrief Duurzame Landbouw (beleidsveld. 4.3)
  • Uitvoeringskader Watertechnologie (beleidsveld. 4.3)
  • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie (beleidsveld 4.5)

Pagina opties