Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Noordwest-Fryslân. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat er ruim 221.915 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is ‘Cultuurvrijwilligers, boost voor de toekomst’. 

Cultuurvrijwilligers, boost voor de toekomst

Stichting Cultuurvrijwilligers verbindt vrijwilligers met culturele evenementen en organisaties. Na Culturele Hoofdstad lagen alle evenementen een tijd lang stil door Covid. Met dit project wil de stichting de bekendheid van Cultuurvrijwilligers weer een boost geven en de zichtbaarheid vergroten. Dit doen zij door het opzetten en uitvoeren van een campagne. Culturele instellingen en evenementen hebben hier baat bij. Door meer bekendheid te creëren, kunnen zij terugvallen op een grotere pool gemotiveerde vrijwilligers. Bovendien worden de inwoners van Leeuwarden en omgeving geattendeerd op inspirerende en leuke vrijwilligersfuncties. Op een laagdrempelige manier worden zij gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen. De stichting hoopt ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken. Zo kan de stichting ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen voor de cultuursector.

Totale investering:€ 5.445               Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns € 2.100

Derde subsidieronde IMF

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is  de derde openstelling van dit jaar. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/IMF.

-------------------------------

NB: In bijgaand overzicht staan de overige 14 IMF-projecten uit Noordwest-Fryslân beschreven, die in de tweede subsidieronde van 2022 subsidie hebben ontvangen.

Gehonoreerde projecten Iepen Mienskipsfûns 2e tender 2022

Klein

Initiatief

Aanvrager

Gemeente

Investering

Ontvangen bijdrage 

Sociale en educatieve ontmoetingsplek Doarpstún Snakkerburen

Naast het kweken van groenten, bloemen en fruit, willen ze zich meer richten op sociale en educatieve mogelijkheden. Dit bestaat uit het organiseren van etentjes en andere activiteiten om mensen met anderen kennis te laten maken. Laagdrempelig doelgroepen kennis laten maken met (groei van) kruiden en hoe dit te gebruiken bij het bereiden van maaltijden.

Het ontwikkelen van lespakketten voor basis- en middelbare scholen. Klassen kunnen o.l.v. een leerkracht zelf aan de slag op de tuin.

Stichting Doarpstún Snakker-buorren

Leeuwarden

€ 44.000,-

€ 10.000,-

Project Slauerhoff

Uitvoering van teksten van dichter en schrijver Jan Jacob Slauerhoff op muziek en een Slauerhoff lezing op 6 oktober (jubileumjaar) in Dorpskerk Huizum (Cultureel podium).

Pl. Cie Cultuurpodium Dorpskerk Huizum

Leeuwarden

€ 3.870,-

€ 1.450,-

Cultuurvrijwilligers, boost voor de toekomst

Het geven van een boost en het vergroten van de bekendheid van Cultuurvrijwilligers, waardoor meer inwoners bereikt worden om  culturele instellingen en evenementen beter te kunnen helpen met hun vraag naar vrijwilligers.

Stichting Cultuur-vrijwilligers

Leeuwarden

€ 5.445,-

€ 2.100,-

De Sûnde fan Haitze Holwerda

Het realiseren van een prachtig locatietheater waabij een groot deel van de dorpsgemeenschap betrokken is en waarvan 800 bezoekers genieten. De voorstellingen vinden plaats in mei/juni 2023 en zullen op meerdere plaatsen gespeeld worden langs het Kerkenpad tussen Boksum en Blessum (het Haitze Holwerdapaad).

Stifling Boksum foar de Lins

Waadhoeke

€ 36.400,-

€ 10.000,-

Cortenstaal afbeeldingen hek ijsbaan

Door middel van decoratie, educatie en informatie, de functie van de ijsbaan verbreden.

IJsclub Eendracht

Leeuwarden

€ 4.697,07

€ 1.878,83

Plataanschool

Doel van het project is het realiseren van een nieuwe en sportieve ontmoetingsplek voor de kinderen bij IKC de Plataanschool, zodat zij worden aangespoord om meer en met elkaar te bewegen op een leuke en aantrekkelijke manier.

Door o.a. het integreren van groenstroken, natuurlijke spelmaterialen en het planten van bomen. Er worden verkeerslessen gegeven op het schoolplein en lessen over de natuur verstrekt.

OBS Plataan-school

Leeuwarden

€ 66.550,-

€ 10.000,-

Stanfries zet dorpen in beweging!

Versterken van het lesaanbod van gymnastiekvereniging Stanfries Reduzum en het opzetten van samenwerking tussen de gymvereniging en andere verenigingen en organisaties in Reduzum en omgeving. Doelgroep: kinderen en senioren in Reduzum en omgeving.

Stichting Sport-belangen Reduzum e.o.

Leeuwarden

€ 5.068,15

€ 2.027,-

Ontmoeten en Groeten

Na de vervelende coronaperiode bewoners (ouderen, belangstellenden) uitnodigen. Het gebouw De Vermaning zodanig inrichten dat er voldoende opslagruimte is, ook voor toegankelijkheid. Men wil gezamenlijk soep eten, koffie/thee drinken en gezellig buiten zitten op het terras.

H. Joostema-Greijdanus

Waadhoeke

€ 20.369,-

€ 7.350,-

Boodschappenmaatjes

Jongeren (vrijwilligers) doen wekelijks boodschappen voor eenzame/kwetsbare mensen die zelf niet boodschappen kunnen doen. De jongeren doen zelf de boodschappen of ondersteunen bij het boodschappen doen en drinken gezellig nog een kopje koffie. Boodschappenmaatjes is een extra project naast de bestaande projecten ‘praktische klussen’ en ‘maatjes voor sociale contacten’.

Stichting Netwerk Time to Connect

Leeuwarden

€ 12.500,-

€ 4998,-

Renovatie Speeltuin It Ingeltsje

Door Stichting Veilig Spelen zijn enkele speeltoestellen afgekeurd en verwijderd. Deze worden vervangen door toestellen die meer bij de jeugd passen. De rubberen tegels worden vervangen door doorgroei-rubberen tegels.

Vereniging Dorpsbelang Engelum

Waadhoeke

€ 22.770,-

€ 9.108,-

Merke Terrein Ried

Tijdens de jaarlijkse Merke (kermis) is de doorgaande weg van Berlikum naar Franeker via Ried afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer moet dan door de woonwijk. Voor de bewoners geeft dit veel overlast. Ook het vracht- en landbouwverkeer ondervindt hinder. Tevens geeft het problemen voor spoedeisende hulpdiensten. Door extra ruimte te creëren naast het kaatsveld voor de kermisexploitanten, kan de weg open blijven tijdens de feestweek in Ried.

Vereniging Dorpsbelang Ried

Waadhoeke

€ 37.070,-

€ 9.000,-

 Middelgroot

Initiatief

Aanvrager

Gemeente

Investering

Ontvangen

bijdrage 

Kaatsmuur en voetbalkooi De Fijfskaar

Het plaatsen van een kaatsmuur en een voetbalkooi zorgt voor verbreding van het sportaanbod in Sint Jacobiparochie en omgeving en bevordert een gezondere leefstijl. De kaatsmuur en voetbalkooi zullen openbaar toegankelijk zijn, waardoor het een natuurlijke ontmoetingsplek wordt voor dorpsgenoten. De groeiende groep arbeidsmigranten en statushouders hopen ze te stimuleren om te sporten. Dit geldt ook voor de grote groep gescheiden ouders.

KV het Noorden

Waadhoeke

€ 167.182,00

€ 35.000,-

Outdoor fitnesspark in Grou

Het realiseren van een openbare sociale beweegruimte bestaande uit multifunctionele beweegtoestellen, waterdoorlatend kunstgras en een activerings- en begeleidingsprogramma voor en door Grousters. Het project bevordert de algemene gezondheid, versterkt de sociale cohesie en verduurzaamt het dorp en omgeving.

Stichting Play - Skate Court Grou

Leeuwarden

€ 78.932,80

€ 20.063,-

Renovatie en verduurzaming clubgebouw HWSV

Renovatie van het interieur van het clubgebouw, realisatie van invalidentoilet en -douche. Vernieuwing/verduurzaming boiler en verwarming. Leden, buurtbewoners, passanten en verenigingen die bij de club vergaderen maken er gebruik van.

Harlinger Watersport Vereniging

Harlingen

€ 88.937,-

€ 23.937,-

Groot

Initiatief

Aanvrager

Gemeente

Investering

Ontvangen

Bijdrage 

Mienskiplike Takomst

Het bestuur wil duurzame energiemaatregelen nemen, waardoor de kosten verlaagd worden en het MFA in de toekomst haar kerntaken kan blijven uitvoeren en de leefbaarheid en welzijn in het dorp behouden blijven. Diverse sportverenigingen in Minnertsga en omliggende dorpen maken gebruik van de accommodatie (foyer en sportzaal). Het MFA heeft een regionaal karakter.

Stichting Multifunctio-nele Accom-modatie Minnertsga

Waadhoeke

€ 205.000,-

€ 75.000,-