Samen werken we aan een mooi en sterk IJsselmeergebied

De afgelopen decennia is de Friese IJsselmeerkust steeds verder afgebrokkeld. Sommige stranden zijn nagenoeg verdwenen en natuurgebieden worden steeds kleiner. Het rijk en Friese partijen investeren gezamenlijk bijna 17 miljoen euro in het versterken van de kust. Daarnaast is het geld bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, het aanleggen nieuwe fietsroutes en wandelmogelijkheden, het maken van betere plekken voor watersporters en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed.

Onder de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het rijk, provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken. Het project Versterken Friese IJsselmeerkust vloeit voort uit het ambitiedocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied’. Dit document kijkt vooruit naar de inhoudelijke invulling van het Friese IJsselmeergebied in 2050. Hierbij wordt aangesloten op de landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050. Vanuit het ambitiedocument starten in de toekomst meerdere projecten. De landelijke Agenda IJsselmeergebied 2050 is in feite de brede paraplu en vertaald naar het ambitiedocument en hieronder vallen concrete projecten, voor nu in eerste instantie het project Versterken Friese IJsselmeerkust.

Burgerparticipatie avonden: u bent van harte welkom!

Voor de komende 30 jaar zijn, mede op basis van inbreng uit de mienskip, wensen en ambities geformuleerd voor de Friese IJsselmeerkust. Deze ambities zijn in samenwerking met provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de mienskip tot stand gekomen. Op basis hiervan is een Fries ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050 geschreven. Dit ambitiedocument vindt u op deze webpagina.

En alhoewel 2050 nog ver weg lijkt, komt de uitvoering dichterbij. Aan bijvoorbeeld de Vismigratierivier wordt al gewerkt. Daarnaast starten in 2022 enkele maatregelen, o.a. vanuit het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Maar ook andere projecten zijn in voorbereiding. Hierover hoort u alles tijdens de bijeenkomst burgerparticipatie. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Wat bespreken we met u

We toetsen samen met u of de initiatieven uit de mienskip nog actueel en volledig zijn. Wellicht zijn er nog nieuwe initiatieven die wij niet kennen en toegevoegd moeten worden. Vervolgens krijgen de initiatieven, na een beoordeling op basis van de vastgestelde ambities in het ambitiedocument, een plaats in het aanbiedingsprogramma. Dit programma zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de besturen van de deelnemende partners. Daarnaast staan we met u stil wat er nodig is om de initiatieven uit te voeren en hoe u ons kunt bereiken. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij kijken uit naar een mooie, interactieve avond!

U bent van harte welkom

Vanwege de lockdown is het op dit moment niet zeker of de bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden. De bijeenkomsten worden daarom digitaal gehouden. U kunt zich aanmelden voor één van de vier bijeenkomsten, iedere avond start om 19.30 en eindigt om 22.00 uur:

 • Stavoren en omgeving op 25 januari | Workum en omgeving op 2 februari
 • Makkum en omgeving op 27 januari | Lemmer en omgeving op 3 februari

Indien de corona maatregelen het toelaten, is het ook mogelijk om de bijeenkomst fysiek bij te wonen. Informatie over de locatie hoort u dan nog. Geef bij opgave aan op welke datum u de bijeenkomst wilt bijwonen. Ook horen we graag of u digitaal of fysiek aanwezig bent. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

Meld u uiterlijk 17 januari aan door een mail te sturen naar secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl.

Bron: YouTube

Project Versterken Friese IJsselmeerkust

Tot 2024 gaan we de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterken, verbeteren en verfraaien. U kunt de kaarten onderaan de pagina downloaden.

Plek

Wat gaan we doen?

Workum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur Workumerwaard (erosie)
 • Verbeteren en uitbreiden natuur Stoenckherne (erosie)
 • Verlengen strekdam tbv vaargeul It Soal
 • Verbeteren mogelijkheden voor kitesurfers en watersporters bij strand

Hindeloopen

 • Herstellen strand (erosie)

Gaasterland

 • Herstellen stranden Hege Gerzen en It Mirnser Klif (erosie)

Mokkebank – Laaksum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. wandelpaden, vogelkijkhut

Lemmer – Tacozijl

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. fiets/wandelpad
 • Cultuur: o.a. Joodse begraafplaats

Meer informatie over de projecten kunt u vinden op deze website

Reservelijst

Daarnaast staan Makkum, Molkwar en Gaasterwaarden voorlopig op de reservelijst. Met het beschikbare budget is het niet mogelijk om deze projecten nu uit te voeren. Maar we doen ons best om ook deze projecten of delen daarvan te realiseren.

Planning

 • 2020-2021: Uitwerken projecten. O.a. overleg met betrokkenen, ontwerpen vaststellen, vergunningen aanvragen;
 • 2021: Projecten aanbesteden aan marktpartijen;
 • 2022-2024: Uitvoering projecten.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons via secretariaatijsselmeerkust@fryslan.frl. Dit kan ook via ons Klantcontactcentrum, via provincie@fryslan.frl of telefonisch 058 - 292 59 25.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Logo's van de meewerkende partijen: Súdwest-Fryslân, Fryske Gea, De Fryske marren, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân