Overzicht publicaties

 • Aanrijdingen met wild 2019

  Dit is een onderzoek naar maatregelen voor aanrijdingen met wild op de provinciale wegen in Fryslân. Het onderzoek richt zich op aanrijdingen met dieren die voor bestuurders het meeste gevaar opleveren. Uit onderzoek blijkt dat dit in Fryslân gaat om reeën en damherten. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Agri en Foodscan Fryslân 2018

  Dit document presenteert cijfers, trends en ontwikkelingen in de Friese landbouw en verwerkende industrie. Dit document is voor iedereen die zich interesseert in de agri-foodsector in Fryslân. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Bioferskaat yn Fryslân

  Voorblad van het Bioferskaat rapport met ganzen vlinders en hertenBiodiversiteit is een veel gebruikt begrip, dat vooral wordt geassocieerd met soorten, ecosystemen, leven, planten, levensvormen, soortenrijkdom, dieren, genen en leven. De biodiversiteitsvraag is hierbij ingestoken langs drie lijnen: 1) verspreidingsinformatie van soorten en soortgroepen, 2) natuurindicatoren voor enkele hoofdnatuurtypen en soortgroepen en  3) de milieuomstandigheden op basis van het Landelijk Meetnet Flora. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Economische Vitaliteitsscan Noordoost Fryslân 2018

  De Economische Vitaliteitsscan brengt gegevens, trends en beleidsideeën voor Noordoost-Fryslân in beeld. Met feiten en analyses beoogt dit rapport bij te dragen aan de effectiviteit van acties gericht op het stimuleren van de regionale economie. Dit rapport is geschreven voor bestuurders, beleidsmakers en politici die actief zijn in (Noordoost-)Fryslân of op landelijk niveau. Verder behoren ondernemers uit de regio, bestuurders van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties tot de doelgroep. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Factsheet Werkgelegenheid Fryslân 2019

  Dit rapport laat de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2019 zien. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die gezamenlijk de landelijke werkgelegenheid in beeld brengen. In februari/maart 2020 zullen de landelijke cijfers bekend zijn, waarna de Friese werkgelegenheidsontwikkeling met de landelijke trend zal worden vergeleken in een uitgebreidere rapportage. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Fryske Guozzenoanpak 2017

  Deze tussenevaluatie gaat over de eerste jaren van de Fryske Guozzenoanpak. Hierin is het Friese ganzenbeleid voor de periode 2014 – 2020 vastgelegd. De tussenevaluatie bestaat enerzijds uit het actualiseren en aanvullen van de monitorgegevens en anderzijds uit het beoordelen van de geplande inspanningen. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Iepenbier ferfier yn Fryslân 2018

  Dit is het jaarverslag van het openbaar vervoer in Fryslân over 2018. In dit rapport wordt ingegaan op de staat van het bus- en treinvervoer in dit jaar, en de ontwikkelingen vanaf 2014. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Monitor Ferkear en Ferfier 2018

  Voorblad van rapport met daarop een man op scooter buiten op de weg met bomenIn deze monitoringsrapportage wordt inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen in de Friese wereld van verkeer en vervoer, over de weg én over het water. Daarbij worden de cijfers over 2018 in de historische trend geplaatst. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Monitoringsrapportage gastvrijheidseconomie Fryslân 2017

  Jaarlijks wordt er een monitoringsrapportage opgesteld over de gastvrijheidseconomie. Hierin wordt getoond hoe Fryslân er kwantitatief voorstaat wat betreft de relevante ontwikkelingen in de Friese Gastvrijheidseconomie, Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Prognose bevolking en huishoudens 2016-2040

  Deze prognose is opgesteld om een realistische en trendmatige toekomstverwachting te schetsen die gebaseerd is op migratieverwachtingen en vrij is van beleidsvoornemens. De uitkomsten zijn in alle gevallen inclusief asielmigranten. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Slotmeting LF2018 Onderzoeksresultaten

  Er staan 32 KPI's (Key Performance Indicators) in het bidbook waarmee Leeuwarden-Fryslân 2018 de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 won. 32 doelen waaraan dit jaar moest bijdragen. In deze slotmeting zijn de resultaten van alle onderzoeken naar het behalen van de KPI's (key performance indicators) samengebracht. Voor al deze KPI's is een positieve trend vastgesteld, maar of het doel wordt behaald, moet de tijd leren. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Staat van Fryslân

  De Staat van Fryslân geeft via feitelijke beschrijvingen en illustraties inzicht in de maatschappelijke context waarbinnen we als provincie opereren. De inhoud sluit aan bij de kerntaken van de provincie. De onderwerpen zijn ingedeeld per kerntaak. Daarmee is de Staat van Fryslân praktische achtergrondinformatie voor het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen. Klik hier om naar de online versie van de Staat van Fryslân te gaan.

 • Taalatlas 2015

  De Fryske taalatlas geeft een overzicht van het beheersingsniveau en het gebruik van de Friese taal onder de inwoners van Fryslân en het gebruik van het Fries in het onderwijs en bij gemeentelijke overheden. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 • Tussenevaluatie Weidevogels 2014-2020

  Weidevogels horen bij het Friese platteland maar het gaat de laatste decennia, ook landelijk, niet goed met weidevogels. In juli 2014 hebben Provinciale Staten van Fryslân de Nota Weidevogels 2014 - 2020 vastgesteld. Het doel van de Nota Weidevogels 2014 - 2020 is het duurzaam behoud van vitale weidevogelpopulaties in Fryslân. De Grutto fungeert hierbij als gidssoort. In deze tussenevaluatie, halverwege de looptijd van de Nota Weidevogels, actualiseren we de monitorgegevens en kijken we hoe het nu met onze weidevogels gaat. Ook beoordelen we de geplande inspanningen uit de nota Weidevogels. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen. 

 • Wurkgelegenheid Fryslân 2018

  De rapportage geeft de uitkomst van het onderzoek 2018 alsmede een meerjarige trend van de werkgelegenheid. Hierbij wordt specifiek gekeken naar sectorale en regionale werkgelegenheid en een vergelijking met de landelijke ontwikkeling gemaakt. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

Pagina opties