Verder met Culturele Hoofdstad na 2018 (19-07-2018)

Een sterker cultureel klimaat, cultuurtoerisme, de Friese taal en meertaligheid: dit zijn speerpunten waar Fryslân in de jaren na 2018 op in wil zetten.

De uitwerking van de plannen leggen de provincie en de gemeente Leeuwarden vast in de Agenda2028. Deze agenda wordt de nalatenschap van het Culturele Hoofdstadjaar 2018. De provincie stelt voor het ‘overgangsjaar’ 2019 twee miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van cultureel ondernemerschap en programmering. Ook blijft de reservering van 1 miljoen euro voor ticketrisico’s bij culturele producties beschikbaar na 2018.

Naast de speerpunten liggen de accenten van de agenda op samenwerking – van lokaal tot internationaal – en circulaire economie. De afgelopen maanden voerden provincie en gemeente gesprekken over de invulling van Agenda2028 met een brede vertegenwoordiging uit het veld. De uitkomst hiervan staan in het document ‘No is de Tiid’. In de komende maanden wordt dit document verder uitgewerkt en ingevuld. Iedere Fries die mee wil doen krijgt de ruimte om inbreng te leveren.

Fundament

“Mei de ynbring fan alle belutsenen, lizze wy in fêst fûnemint foar de takomst", vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. “Sa kinne wy meielkoar in sukses meitsje fan Aginda2028. In aginda dy 't foarsjocht yn in langjierrige oantreklike programmearring as ‘plus’ boppe op de besteande en reguliere kulturele aktiviteiten yn de provinsje”.

De provincie voert samen met de gemeente de regie op de uitvoering van Agenda2028. De uitvoering gebeurt vanuit een compacte organisatie, samen met partijen uit het veld. Met deze manier van werken willen de overheden partners stimuleren concreet aan de slag te gaan met projecten en eigenaarschap te tonen.

Provinciale Staten nemen in oktober van dit jaar het definitieve besluit over het voorstel voor Agenda2028. De raad van Leeuwarden neemt in het najaar ook een besluit over de bijdrage vanuit de gemeente.

Na 2019 komt de provincie met een voorstel voor de meerjarige financiële inzet voor Agenda2028. De gemeente Leeuwarden en het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF) hebben aangegeven zich hier ook voor in te zetten.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.