Subsidieregeling voor natuurinclusieve experimenten in het veenweidegebied (31-03-2021)

Boeren die willen overstappen op een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese veenweidegebied, kunnen hiervoor vanaf 1 april a.s. subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een grasmat die bestand is tegen natte omstandigheden, behoud en bescherming van weidevogels of het stimuleren van de biodiversiteit van de bodem. Het maximum subsidiebedrag is 25.000,- euro. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021 via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten kan deze experimenten verder brengen. En het kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van tenminste twee deelnemers, waarvan minimaal één agrarisch ondernemer in het veenweidegebied.

De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.

Pagina opties