Projectgroep voor preventie wolvenschade in Fryslân (30-03-2021)

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Fryslân. Gedeputeerde Staten stemden op 30 maart in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april. In de PPWF kunnen partijen nauw met elkaar in overleg over maatregelen om schade door rondzwervende wolven te voorkomen en dierhouders, maar ook GS van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het beschermen van dieren zoals geiten en schapen.

Naar verwachting sluiten vertegenwoordigers van LTO Noord (vakgroep schapenhouderij), de Stichting Beheer Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders, Fries Particulier Grondbezit, terreinbeherende organisaties, Vereniging van Friese Gemeenten en Kollektivenberied Fryslân aan bij de projectgroep, net als een schaapsherder met ervaring met het treffen van preventieve maatregelen. Naast advies over preventie van schade, kan de PPWF ook aandacht besteden aan kennis en voorlichting over wolven, GS adviseren over bijzondere gevallen van schade, advies geven over de financiering van gewenste beschermingsmaatregelen en nadenken over afstemming en overleg wanneer zich een wolf in Fryslân vestigt.

Fryske pilot

De provincie Fryslân faciliteert de PPWF in het opzetten van een pilot voor preventie van schade door rondzwervende wolven, passend binnen wet- en regelgeving en toegespitst op de Fryske situatie. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van honden voor bescherming, het inrichten van beschermende nachtverblijven voor schapen of de inzet van elektronica. De bedoeling is om hier ambassadeurs en vernieuwers op het gebied van wolvenpreventiemaatregelen bij te betrekken. Na uitwerking legt de projectgroep de pilot aan GS voor.

Tegemoetkoming wolvenschade

Landelijk is er een Interprovinciaal Wolvenplan, wat voorschrijft dat er een gebiedscommissie komt wanneer er een gevestigde wolf in een provincie is. In Fryslân is daar nog geen sprake van. De keren dat er één in Fryslân was, ging het om een zwervende wolf. Het is een beschermde soort, wat betekent dat het verboden is het dier opzettelijk te verstoren, vangen of doden. Daarom is in het Interprovinciaal Wolvenplan bepaald dat er in elk geval tot 1 januari 2022 een volledige tegemoetkoming voor wolvenschade wordt gegeven.

In de afgelopen drie jaar is er in Fryslân 5.005,- (2018), 2.571,- (2019) en 1.524,50 (2020) euro betaald aan tegemoetkoming van wolvenschade. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Nettsjinsteande dat de hichte fan dizze bedragen tafalt, merke wy dat de Fryske mienskip en Provinsjale Steaten in soad soargen hawwe oer de wolf en freegje om in oanpak. Dêrom roppe wy as provinsje dizze projektgroep yn it libben. As in wolf him festiget yn Fryslân, kinne wy dizze projektgroep opskale nei in gebietskommisje.” De projectgroep gaat de komende drie jaar aan de slag. Het instellen van de groep kost 99.000 euro.

Pagina opties