Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage (16-02-2021)

Het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening is vandaag door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In een Omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving. Friese gemeenten verwerken de regels in hun eigen Omgevingsplannen.

Het ontwerp van de Omgevingsverordening ligt van 1 maart tot 12 april 2021 ter inzage. “We zijn benieuwd naar de reacties van burgers en organisaties”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

De Omgevingsverordening vervangt verschillende verordeningen: de Wegen- en Vaarwegenverordening, Milieuverordening, de Verordening Wet Natuurbescherming, de Waterverordening en de huidige Verordening Romte. Over het ontwerp is overleg geweest met het Wetterskip en de Friese gemeenten.

Wat is er nieuw in de Omgevingsverordening?

De meeste regels uit de huidige verordeningen blijven gelden. De nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie hebben op sommige punten geleid tot aanpassingen. Voorbeelden van veranderingen:

a Uitbreiding bedrijven in het landelijk gebied
In de Verordening Romte mocht een niet-agrarisch bedrijf in landelijk gebied maximaal 50% uitbreiden, dit blijft de basis. Een uitbreiding van meer dan 50% is mogelijk als de ontwikkeling een bijdrage levert aan andere opgaven en ambities. Denk daarbij aan: herstel biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, werkgelegenheid of landschapsversterking.

b Huisvesting seizoenwerkers
De Ontwerp Omgevingsverordening maakt het mogelijk dat vakantieparken die niet meer passen bij de toeristische markt, omgezet worden voor bewoning door arbeidsmigranten. Bekijk deze link voor meer informatie.

c Weidevogelbescherming
Er is een Weidevogelkansenkaart met Weidevogelkans-gebieden (Nota Weidevogels 2014-2020). In de periode van 1 februari tot en met 31 juli moeten agrariërs in deze gebieden voorafgaand aan werkzaamheden op het land een inventarisatie laten uitvoeren naar de aanwezigheid van nesten van weidevogels. Deze “registratie” moet bij werkzaamheden kunnen worden getoond aan bevoegd gezag.

U kunt hier de Omgevingsverordening inzien. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Vervolg Ontwerp Omgevingsverordening

Vanaf 13 april 2021 verwerken we de reacties en passen we de Omgevingsverordening op onderdelen aan. Daarna volgt besluitvorming door Gedeputeerde en Provinciale Staten.                                          

Pagina opties