Mogelijk geen tweede vergister in Marrum (02-09-2020)

De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds 2008 geen concrete stappen zijn gemaakt om de vergister te realiseren. In 2008 en 2011 werden de vergunningen al verleend die de komst van een co-vergister in Marrum mogelijk maakten. Daarnaast zal het door de huidige stikstofproblematiek lastig zijn om een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.

Stichting Duurzaam Marrum heeft, mede namens omwonenden en de vereniging Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk, verzocht om intrekking van de vergunningen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân deed hetzelfde op verzoek van de gemeenteraad. De omgeving van Marrum vreesde voor geur-, geluid- en verkeershinder bij een mogelijke komst van een vergister. Ook gaf de stichting aan dat Marrum al een bijdrage levert aan de energietransitie. Er is immers al een vergister in het dorp aanwezig. In 2017 en 2018 zijn ook verzoeken tot intrekking van de vergunningen gedaan. Deze wees het college van Gedeputeerde Staten af. Hiertegen loopt hoger beroep bij de Raad van State.

Vervolgprocedure

Na intrekking van de omgevingsvergunningen bestaat er een kans dat er aan de Botniaweg in Marrum alsnog een vergister komt. Het bestemmingsplan staat een vergister namelijk wel toe. Daarnaast kunnen nieuwe omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Desondanks lijkt de kans op de komst van een vergister klein. Het verlenen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is waarschijnlijk niet mogelijk door de huidige stikstofproblematiek.

Voor de verzoeken om intrekking van de vergunningen geldt een uitgebreide procedure.  Er moet eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd worden. Iedereen kan vervolgens zienswijzen indienen. Daarna volgt een definitief besluit waarin een reactie op de zienswijzen staat. Tegen dat definitieve besluit kan beroep worden aangetekend.

Pagina opties