Meer oog voor de Friese bodem (23-06-2020)

De komende vier jaar zet Fryslân extra in op een gezonde bodem. Hierbij kijkt de provincie breder naar bodem dan alleen naar de sanering van verontreinigde grond. Deze verbreding betekent dat Fryslân naast de inzet op de chemische bodemkwaliteit (bodemsanering) ook investeert in de biologische en fysische aspecten van bodem, kortom de bodemgezondheid.

Het landelijke convenant bodem en ondergrond loopt dit jaar af. In dit convenant zijn voor de periode 2016-2020 afspraken gemaakt voor de aanpak van verontreinigde locaties met risico’s voor verspreiding en ecologie.

Op dit moment maken het ministerie van I&W, IPO, VNG en UvW) vernieuwde bodemafspraken voor de komende periode. Het uitgangspunt is om te blijven investeren in bodemkwaliteit. De provincie Fryslân maakte in lijn met deze afspraken een bodembeleid voor de periode 2021-2024. Vóór 2021 moet de projectenlijst met bodemprojecten klaar zijn. Een bodemproject dat al kan starten is bijvoorbeeld het project bodemverbetering veenweidegebied in Koufurderige.

De aanleiding voor de verbreding is het maatschappelijke besef dat een goede bodemgezondheid een belangrijke voorwaarde is. De actualiteit rondom PFAS heeft iedereen nog vers in het geheugen zitten. Voor andere opgaven zoals klimaatadaptatie, landbouw, biodiversiteit, veenweide, water en energie is een gezonde bodem van groot belang. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “In breed boaiembelied is needsaaklik om dizze opjeften mei-inoar te ferbinen. Sa kin bygelyks in goede oanpak fan it Feangreidegebiet net plakfine sûnder each te hawwen foar de boaiem”.  

In het bestedingsplan van het bodembudget zijn ook kosten voor het programma stikstof voor 2021 opgenomen. De investering in het bodembeleid van de provincie Fryslân is mogelijk door het eerder uitgekeerde Rijksgeld beschikbaar te houden. De provinciale bijdrage bedraagt 7 miljoen euro. Inclusief Rijksmiddelen voor stikstofmaatregelen komt dit neer op 9,4 miljoen euro voor de komende vier jaar. 

Pagina opties