Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân (03-09-2020)

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van provincie Fryslân, met de nadruk op de toekomst van de landbouwsector, de Fryske taal en cultuur en duurzaamheid.

Koning Willem-Alexander links en Máxima rechts in gang met vaas bloemen

Foto: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok is ingenomen met het bezoek: “Wy binne tankber dat yn dizze tiid fan corona it Keninklik Pear tiid nimt foar in besite oan ús moaie provinsje. Der is in breed en coronaproof programma gearstald. It is moai en bysûnder te neamen dat se yn petear gean mei jonge Fryske boeren oer harren takomst en der wiidweidich omtinken is foar it Frysk ûnderwiis en de posysje fan ús taal en kultuer.”

Zuidoost-Fryslân kenmerkt zich door gemeenschapszin, landbouw, en een rijk geschakeerd natuurlandschap. De streek heeft echter ook te maken met ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en klimaatverandering. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk. Dit jaar is een RegioDeal gesloten tussen het Rijk en verschillende partijen in de regio om de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de streek te verbeteren.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima maken kennis met organisaties die zich inzetten voor landbouw, duurzaamheid en die de Fryske taal en cultuur bevorderen. Het eerste gedeelte van het bezoek staat in het teken van duurzaam ondernemen en van kennisuitwisseling en samenwerking op ecologische vraagstukken. Daarnaast spreekt het Paar met jonge agrariërs over de toekomst van de landbouw in Fryslân en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat.

In het tweede deel van het bezoek staat de Fryske taal en cultuur centraal. Het Koninklijk Paar neemt deel aan een les Frysk op een middelbare school en spreekt met vertegenwoordigers van regionale initiatieven die de positie van het Frysk in het onderwijs en in de samenleving willen versterken. Afsluitend is er aandacht voor het skûtsjesilen.

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) organiseert de jaarlijkse wedstrijden en informeert Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over de betekenis hiervan in Zuidoost-Fryslân. De viering van het 75-jarig jubileum kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan.

Tijdens het streekbezoek worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen. De locaties die tijdens het bezoek worden bezocht, worden niet vooraf aangekondigd om groepsvorming te voorkomen en anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Pagina opties