Behoefte aan kennis over verzilting Friese Waddenkust (05-03-2019)

Van 25 maart tot 10 mei kunnen ondernemers in de agrarische sector subsidie aanvragen voor kennisdeling en innovaties in de landbouw.

Bijvoorbeeld voor kennisprojecten rondom verzilting. Deze subsidieregeling is onderdeel van een Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3). Het geld vanuit dit Europees programma is bedoeld voor verduurzaming van bedrijven en innovaties in de landbouw.

Bij deze regeling is ditmaal gekozen voor een specifiek aandachtsgebied: het tegengaan van verzilting met name langs het Waddenkustgebied. Uit eerder onderzoek in Noord-Nederland bleek dat boeren behoefte hebben aan meer kennis over verzilting van de landbouwgronden. Een project dat hierbij aansluit is het project Boeren meten water. De waterschappen hebben daarbij een datanetwerk ontwikkeld om met sensoren in de grond meetgegevens te verzamelen. Deze gegevens geven inzicht in verzilting van de kuststreek. Hiermee kunnen de juiste maatregelen genomen worden om verzilting zoveel mogelijk het hoofd te bieden.

Kennisoverdracht

De subsidie is bedoeld voor overdracht van kennis aan grote groepen van ondernemers in de agrosector. In totaal is er 840 duizend euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen wordt van de kandidaten een minimale investering van 500.000 euro verwacht. 

Provincie Fryslân wil de landbouw een toekomstbestendiger perspectief bieden en wil hiervoor hulpmiddelen bieden voor kennisdeling op het gebied van innovaties in de landbouw. De provincie vindt het noodzakelijk om voorlichting en kennisoverdracht te ondersteunen, omdat deze innovaties vaak moeilijk in de praktijk te realiseren zijn.

Meer informatie.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.