Afvalbedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst (18-06-2020)

Het afvalbedrijf Van der Galiën uit Kootstertille wordt per direct onder verscherpt toezicht geplaatst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen uit de milieuvergunning en andere voorschriften. Zodra het afvalbedrijf zes maanden achter elkaar geen overtredingen pleegt, verdwijnt het verscherpt toezicht.

De Provincie en de uitvoeringsdienst FUMO zetten deze stap omdat dit een logisch vervolg is binnen de Landelijke Handhavingsstrategie. In deze matrix worden ernst van de overtredingen en het naleefgedrag tegen elkaar afgezet. Dit leidt tot bepaalde acties van het bevoegde gezag, in dit geval de provincie. Gedeputeerde Hoogland: “De maat is no fol, we binne al jierren dwaande om mei it bedriuw ôfspraken te meitsjen en dizze wurde net neilibbe. It bedriuw docht himsels, mar ek de omjouwing hjirmei tekoart”. De Provincie heeft vele last onder dwangsom aan het bedrijf opgelegd, maar dit heeft tot dusver niet geleid tot een beter naleefgedrag.

Stofhinder

Afgelopen periode overtrad het bedrijf regelmatig de vergunning door niet te voldoen aan de eisen rondom het opslaan van afvalstoffen. Ook veroorzaakte het bedrijf stofhinder bij het laden van schepen.

Veranderingen

Het verscherpte toezicht houdt onder andere in dat toezichthouders van de FUMO één keer per week een controlebezoek aan het bedrijf brengen. Dit gebeurt in opdracht van de Provincie. Minimaal tweewekelijks gaat een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) mee op controle. Dit gebeurt onaangekondigd. Voorheen gebeurde dit alleen wanneer een toezichthouder een overtreding signaleerde. Bij klachten vindt direct controle plaats. Tijdens de controles kijken handhavers of het afvalbedrijf de vergunning naleeft en of er goed met afvalstoffen wordt omgegaan. Ook kijkt de FUMO naar de brandveiligheid en verspreiding van stoffen naar de omgeving. Hierbij wordt intensief samengewerkt en afgestemd met handhavingspartners, waaronder het Openbaar Ministerie.

Pagina opties