Afgelopen winter 24% minder schade door ganzen (30-10-2018)

Ganzen hebben afgelopen winter 24% minder schade aangericht aan grasland ten opzichte van de twee vorige winters.

Dat blijkt uit de voorlopige evaluatie van de Fryske Guozzeoanpak. De provincie haalt hiermee de doelstelling uit het coalitieakkoord. Hierin staat dat Fryslân streeft naar een drastische afname van de ganzenschade. Dit betekent ook dat de provincie de bonus-malus regeling niet hoeft toe te passen.

Afgesproken was dat wanneer er geen schadevermindering buiten de foerageergebieden optrad, de schadevergoeding het jaar daarop naar beneden ging. Met als doel om de boeren en jagers aan te sporen zich extra in te zetten om de schade omlaag te brengen. Dit is de zogenaamde bonus-malus regeling. Deze hoeft de provincie nu niet toe te passen. Foerageergebieden zijn opvanggebieden waar ganzen mogen neerstrijken om in alle rust te eten en te slapen. Boeren krijgen hiervoor een compensatie. De schadevergoeding voor boeren binnen de foerageergebieden is 100%, daarbuiten is dat 80%.
 

Reden onbekend

De exacte reden van de schadevermindering is nog niet bekend. Daarvoor zijn ook gegevens nodig rondom ganzenaantallen en de precieze maatregelen die boeren en jagers troffen. Het verwerken van deze informatie door Bij12-Faunafonds kost veel tijd en is nog niet klaar. Wel is de conclusie al te trekken dat de schadevermindering van 5-10%, zoals beschreven in de Fryske Guozze-oanpak, sowieso is gehaald.

De ganzenaanpak die in 2014 inging bleek niet voldoende te werken. Daarom maakte de provincie een nieuwe, waarin onder andere de winterrust voor de ganzen verviel. In de foerageergebieden worden de ganzen van 1 november tot 1 april opgevangen. Gedeputeerde Johannes Kramer is blij dat de aangepaste aanpak werkt. “Dit betsjut net dat boeren en jagers efteroer hingje kinne. We moatte ek dit guozzeseizoen, dat op 1 novimber úteinset, wer folop oan de bak omdat it tal guozzen ynternasjonaal sjoen bot tanimt. Dêrom wurkje we mei oare lannen no ek oan in ynternasjonale oanpak. Hjiryn pakke wy in liedende rol”. Deze aanpak moet in 2021 ingaan.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.