Aanpak steenmarter in weidevogelgebied heeft succes (02-11-2018)

Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn, tien steenmarters gevangen en gedood.

Dit heeft ervoor gezorgd dat er in het gebied minder nesten leeggeroofd werden door steenmarters. Het aantal weidevogelkuikens dat uit het ei kwam, steeg desondanks met slechts zeven procent.  

Bij Aldeboarn is de steenmarter veruit de grootste rover van weidevogelnesten, zo bleek uit onderzoek van de provincie in 2017. Deze dieren mochten daarom van 7 maart tot en met 30 juni 2018 gevangen worden. Dit heeft ertoe geleid dat het aandeel van steenmarters in het leegroven van nesten daalde naar 35%. In 2017 was dat nog 55%. In totaal zijn er in tien steenmarters gevangen. Twee steenmartervrouwtjes met jongen zijn met rust gelaten. Zij waren tijdens de onderzoeksperiode aanwezig in het gebied.

Nestoverleving

Het aantal kuikens dat uit het ei komt, is in vergelijking met 2017 met slechts zeven procent gestegen. Van 39% in 2017 naar 46% in 2018. Dit komt waarschijnlijk door de twee zogende steenmartervrouwtjes en een vos, die in het gebied jaagden op nesten en kuikens. Het effect van het vangen van de marters is daardoor minder zichtbaar. Toch is er sprake van een duidelijke daling van predatie van weidevogelnesten door steenmarters.

Vorig jaar waren de steenmarter en vos ook de belangrijkste predatoren van weidevogelnesten rondom Aldeboarn. In 2017 was het aandeel van de steenmarter groter dan dat van de vos. In 2018 had de vos juist het grootste aandeel. Zonder de predatie door de twee steenmartervrouwtjes en de vos zou de nestoverleving 90% zijn geweest. Mits deze nesten niet op een andere manier verloren waren gegaan.

De territoria van steenmarters zijn gedurende het broedseizoen vrij stabiel. De territoria van de gevangen exemplaren, werden tijdens het broedseizoen niet overgenomen door marters uit naastgelegen gebieden.

Vervolg

Het vangen van steenmarters in weidevogelgebieden lijkt een kansrijke maatregel om weidevogels te beschermen. De provincie Fryslân wil de proef zoals in Aldeboarn daarom graag uitbreiden naar nieuwe locaties. De provincie heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij het Rijk.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.