Aanhoudende droogte in Fryslân (25-07-2018)

De gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland zijn ook in Fryslân merkbaar.

Omdat de droogte naar verwachting nog wel even blijft aanhouden is er nauw contact tussen alle organisaties in Fryslân die zich bezighouden met de droogte. Er wordt regelmatig met elkaar overlegd over de stand van zaken en/of welke maatregelen nodig zijn.

Met elkaar wordt gekeken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het buitenwater en de dijken, de hoeveelheid drinkwater, het natuurbrandrisico en mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende onderwerpen, met daaraan gekoppeld de organisaties die over dat thema gaan. Mocht u vragen hebben over de droogte met betrekking tot een bepaald onderwerp, dan weet u waar u terecht kunt.

Voor de pers

Bij vragen over de droogte en daaraan gekoppelde maatregelen, kan contact worden opgenomen met onderstaande organisaties:

  • Drinkwater: Vitens, 088-884 74 44
  • Oppervlaktewater, kaden en dijken: Wetterskip Fryslân, 06-51 31 73 64
  • Natuurbrandrisico: Brandweer Fryslân, 088-229 99 92
  • Zwemwater: Provincie Fryslân, 058-292 57 35
  • Gezondheid: GGD Fryslân, 088-229 99 92
  • Scheepvaart hoofdvaarwegen: Rijkswaterstaat, 06-46 27 27 04

Zwemwaterkwaliteit

Fryslân is echt een waterprovincie. Op veel plekken wordt aan en op het water gerecreëerd. De provincie controleert de veiligheid van de 52 zwemlocaties en houdt toezicht op de waterkwaliteit. Ook informeert de provincie het publiek via website, zwemwatertelefoon, twitter en borden. Op alle officiële zwemwaterlocaties staan zwemwaterborden waar informatie over de waterkwaliteit en over het voorzieningsniveau op staat.

Recreanten bij het water op een zomerse dag

Blauwalg

Langdurige warmte en droogte hebben invloed op de waterkwaliteit. Blauwalg ontstaat wanneer de temperatuur van het water hoog is en wanneer er veel fosfaat en stikstof in het water zit. De kans op vorming van drijflagen met blauwalgen doet zich vooral voor in ondiepe en/of stilstaande wateren. Drijflagen van blauwalg geven geur- en stankoverlast. Blauwalgen zijn groene bolletjes of draadjes op het wateroppervlak, die er vaak olieachtig eruit zien. De bacteriën zelf scheiden gifstoffen af die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Rijkswaterstaat bemonstert een keer in de vier weken de locaties gelegen aan de kust en Wetterskip Fryslân bemonstert de rest van de 32 boezemwaterlocaties, een keer in twee weken. Daar waar overschrijdingen zijn geconstateerd, geldt een waarschuwing. Bij hogere concentraties geldt een negatief zwemadvies of is er zelfs een zwemverbod van kracht.

Bij overschrijdingen wordt vaker gemeten: wekelijks als er een blauwalg drijflaag aanwezig is en binnen 48 uur als er een overschrijding is met de E-coli bacteriën. Check de waterkwaliteit via www.zwemwater.nl

Waterrecreatie

Vuilwater direct op het water lozen vanuit de recreatievaart vormt een groot risico voor zwemmers. Vanaf 2009 geldt een lozingsverbod voor vuilwater uit recreatievaart. Door warm weer is de kans op een infectieziekte extra groot. Vandaar de oproep om zorgvuldig met toiletwater om te gaan en het vuilwater op een van de 101 inleverstations die Fryslân heeft, in te leveren. Meer informatie hierover vindt u in de Watersport App 

Blijf alert!

Het advies is om alleen een verfrissende duik te nemen bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Dit advies geldt voor zowel mens, als eventueel toegelaten dieren. Gebruik ogen en neus voordat u of uw dier in contact komt met oppervlaktewater. De blauwalgen kunnen toxines bevatten die maag en darmklachten en/of huidirritatie kunnen veroorzaken.

Welke gifsoorten/ziekten er verder nog in vervuild water kunnen voorkomen, is bijvoorbeeld Botulisme. Dit is een soort vergiftiging die vooral vogels en vissen bij zich dragen. Pas dus op bij het zien van dode vogels en vissen in het water. Meestal is deze vorm niet gevaarlijk voor mensen. Verder kunnen ratten de ziekte van Weil bij zich dragen. Dit kan wel gevaarlijk zijn voor dieren en mensen.

Olievormige blauwalg op slootwaterGroene brei blauwalg op slootwaterTroebel slootwater door blauwalg
Blauwalg

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.