Nieuws

 • Storing: provincie telefonisch niet bereikbaar

  (07-05-2021)

  Provincie Fryslân heeft sinds donderdag 6 mei last van een telefoonstoring.

 • Commissaris van de Koning bij dodenherdenking Schiermonnikoog

  (05-05-2021)

  Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A. Brok woont dit jaar op 4 mei de dodenherdenking bij op Schiermonnikoog.

 • Werk aan fietspad langs De Lende ligt tijdelijk stil

  (03-05-2021)

  De reconstructie van het fietspad langs de beek De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, ligt tijdelijk stil. Dit in verband met het beschermen van een belangrijk voortplantingsgebied voor kwetsbare libellensoorten in de beek.

 • Opnieuw Europees geld voor een vitaal platteland

  (29-04-2021)

  Eind vorig jaar verhuisde dorpshuis De Fjouwer naar de oude basisschool De Flieterpen in Reitsum. Al maandenlang werken vele vrijwilligers aan de verbouwing van het pand. Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie konden de plannen doorgaan en is het pand ook duurzaam gemaakt.

 • Corona-subsidie gastvrijheidseconomie verlengd

  (26-04-2021)

  De horecaterrassen gaan weer open en daarom wijst de provincie ondernemers opnieuw op de Friese ‘coronasubsidie’.  De regeling is verlengd tot en met 1 oktober en biedt financiële steun aan bedrijven die zich aanpassen aan anderhalvemeter-economie.

 • Heropening Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

  (23-04-2021)

  De Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân ondersteunt en stimuleert energiecoöperaties in de provincie Fryslân om duurzame, lokaal opgewekte energie te leveren en hun project of businesscases te versterken waarbij de positieve effecten ten goede komen aan de directe omgeving. De regeling is aangepast en opnieuw opengesteld voor aanvragers voor de periode van 3 mei 2021 tot en met 30 april 2022.

 • Fryslân zet veilige fietsroutes voor ouderen op de kaart

  (22-04-2021)

  Met het uitzetten van extra veilige fietsroutes verbetert de provincie Fryslân de verkeersveiligheid verder. Om mensen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen, zijn vanaf vandaag Friese Doortraproutes beschikbaar. Dit zijn routes die speciaal geschikt zijn voor ouderen. Ze staan op www.doortrappen.frl.

 • Camera’s fotograferen en tellen vliegende insecten

  (22-04-2021)

  Insectencamera’s gaan helpen bij het monitoren van trends in het aantal bijen, vlinders en andere vliegende insecten in Fryslân. Vanaf 2021 doet Fryslân mee aan een driejarige pilot, waarbij het doel is een landelijk insectenmeetnetwerk op te zetten. 

 • KNSB, NOCNSF, gemeente en provincie investeren in toekomst van Thialf

  (21-04-2021)

  Met bijdragen van KNSB, NOCNSF, gemeente Heerenveen en provincie kan Thialf de komende jaren de topsportaccommodatie voor de schaatssport blijven. Waar Thialf nu in financieel zwaar weer verkeert, zien de betrokken partijen voldoende mogelijkheden om aan een solide toekomst voor het ijsstadion te werken.

 • Werkgelegenheid tussen 2019 en 2020 licht gedaald

  (21-04-2021)

  Tussen april 2019 en april 2020 is de werkgelegenheid in Fryslan met 0,9% afgenomen. In totaal zijn er 2.700 banen verloren. Dit volgt vier jaren van toenemende werkgelegenheid (Jaarlijks Provinciale Werkgelegenheidsonderzoek).

 • Ooststellingwerf krijgt waarnemend burgemeester

  (21-04-2021)

  De gemeente Ooststellingwerf krijgt na het vertrek van burgemeester Oosterman op 1 augustus van dit jaar voorlopig een waarnemend burgemeester. Die blijft tot na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft dit met een delegatie van de gemeenteraad afgesproken.

 • Tweede Friese herstelpakket in Provinciale Staten

  (21-04-2021)

  Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties, die getroffen zijn door de coronacrisis, te ondersteunen.

 • Investering in popcultuur moet Noorden op de kaart zetten

  (21-04-2021)

  Er moet meer geld komen voor de popcultuur in Fryslân. Dat vindt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. Zij zet in op extra middelen voor de Friese popcultuur en voor Friese ‘makers’. De provincie steunt de Popfabryk in het lanceren van het Platform Popcultuur Fryslân en wil hier samen met het ministerie van OCW extra in investeren.

 • Provincie zet in op continuering openbaar vervoer

  (20-04-2021)

  De huidige busconcessies in Fryslân lopen 10 december 2022 af. De provincie wil ook daarna zo goed mogelijk openbaar vervoer aanbieden en is daarover met Arriva in gesprek. De coronapandemie zorgt daarbij voor grote onzekerheden.

 • Inzet groen gas voor Friese energievraag onderzocht

  (20-04-2021)

  Een kwart tot de helft van de warmtevraag in Fryslân kan uit groen gas komen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de potentie van groen gas. Provinciale Staten vroegen om het onderzoek om duidelijk te krijgen welke bijdrage groen gas kan leveren aan de nodige energietransitie in Fryslân. Woensdag 21 april bespreekt PS de Regionale Energiestrategie, waarin staat hoe Fryslân wil verduurzamen.

 • Grootschalige woningbouw door investeren in Lelylijn

  (19-04-2021)

  Vier provincies komen gezamenlijk tot Deltaplan voor Noordelijk Nederland

 • Start bouw Bastion bij Dokkum

  (19-04-2021)

  Maandag 19 april is een start gemaakt met de bouw van het Bastion, een kunstwerk bij Dokkum van zo’n vijf meter hoog. Na jaren van voorbereidingen zijn binnenkort de eerste contouren zichtbaar.

 • Nieuwe brug Baard bijna klaar

  (19-04-2021)

  Vandaag is de nieuwe bovenbouw van brug Baard op zijn plek gezet. Het brugdek en bewegingswerk zijn eerder al geplaatst. In oktober 2020 is de vernieuwing van brug Baard gestart, in juni is het werk klaar.

 • Fryslân presenteert plannen voor schone energie: RES 1.0

  (16-04-2021)

  Op vrijdag 16 april presenteerden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame energie gaat opwekken.

 • IMF-subsidie voor 14 projecten in Noardoost Fryslân

  (14-04-2021)

  Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân verstrekt in de eerste tender van 2021 subsidie aan 14 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van 260.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

 • 2,57 miljoen euro beschikbaar voor Friese monumenten

  (13-04-2021)

  Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2021 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar

 • Acht dorpen aan de slag met prijsvraagfase Waddenkust K(l)eigoed

  (09-04-2021)

  Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

 • Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

  (09-04-2021)

  Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op de juiste hoogte voor deze nieuwe treinen. Voor de reiziger kan dat op sommige stations gevolgen hebben bij het in- en uitstappen. Daarom past ProRail de komende jaren de perronhoogtes van deze stations aan. In de tussentijd biedt Arriva assistentie aan voor reizigers bij het in- en uitstappen van de trein. 

 • Predatiebeheer voor bescherming weidevogels onveranderd

  (09-04-2021)

  Het bestrijden van predatoren speelt een grote rol bij het beschermen van weidevogels. De predatie van nesten en jonge kuikens, bijvoorbeeld door vossen, steenmarters en verwilderde katten, zorgt er mede voor dat het aantal weidevogels afneemt. Daarom zet de provincie Fryslân, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming, vol in op predatiebeheer. Op dit moment ligt de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân ter inzage. Daar staat onder meer in wat is toegestaan op het gebied van verstoren van soorten en het vernielen van verblijfplaatsen als het gaat om ruimtelijke ingrepen (zoals verbouwing van een gebouw of het dempen van een sloot), beheer en onderhoud. De mogelijkheden voor predatiebestrijding in het kader van weidevogelbescherming zijn daar geen onderdeel van en veranderen niet door deze omgevingsverordening.

 • Schone Energie in Fryslân

  (25-03-2021)

  Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO2, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld, in het Klimaatakkoord van Parijs, afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen.

 • Subsidieregeling voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

  (26-01-2021)

  Boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari a.s. subsidie aanvragen.

 • Nieuwjaarstoespraak 2021 Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok

  (08-01-2021)

  Welkom in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Op 3 maart is het 125 jaar geleden dat commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten deze zaal opende. Nog altijd een van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie.

 • Vogelgriep

  (17-11-2020)

  Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties