Nieuws

 • Goed Fries onderwijs vraagt geduld

  (05-12-2019)

  Het onderwijs in het Fries is op veel basisscholen in Fryslân nog niet op orde. Veel scholen vinden het lastig om het vak goed aan te bieden. Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs vandaag in haar persbericht over haar onderzoek naar het Fries. De provincie Fryslân trekt aan de schoolbel en wijst de scholen op hun verantwoordelijkheid.

 • Statement provincie Fryslân over beleidsregels stikstofaanpak

  (04-12-2019)

  Vandaag zijn een kamerbrief (ministerie LNV) en een persbericht (IPO) verstuurd over de beleidsregels stikstofaanpak.

 • Wat vindt u van onze Omgevingsvisie?

  (04-12-2019)

  In onze woon- en leefomgeving komen veel belangrijke onderwerpen samen. Landschap, verkeer, water, wonen, natuur, bedrijvigheid, milieu. Enzovoort.

 • Mix van maatregelen biedt kansen voor Veenweide

  (03-12-2019)

  Een mix van maatregelen biedt het beste perspectief om bodemdaling en CO2- uitstoot tegen te gaan en tegelijkertijd de landbouw een duurzaam toekomstperspectief te bieden. Dit blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ‘Remming bodemdaling Friese veenweidegebied’, die provincie Fryslân en Wetterskip Fryslan lieten opstellen. 

 • Aanvullende aanpak watercrassula Terschelling

  (03-12-2019)

  De watercrassula op Terschelling is nog niet weg na de aanpak van de afgelopen twee jaar. Er is nog een kans dat het lukt om deze exoot te verwijderen, daarom start de provincie Fryslân in december met een aanvullende aanpak. Hiervoor stelt het college nog eens 1 miljoen beschikbaar.

 • IMF-subsidie voor 37 projecten in Zuidwest Fryslân

  (02-12-2019)

  Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 37 initiatieven vanuit de mienskip.

 • IMF-subsidie voor 23 projecten in Zuidoost Fryslân

  (02-12-2019)

  Het Iepen Mienskipsfûns Zuidoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip.

 • IMF-subsidie voor 29 projecten in Noordoost Fryslân

  (29-11-2019)

  Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 29 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna € 1,4 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

 • Provincie houdt vast aan Friese Aanpak

  (29-11-2019)

  Het Rijk en de provincies hebben vandaag overleg gevoerd over de aanpak stikstof.

 • Cultureel leven moet Fryslân in beweging houden

  (26-11-2019)

  Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. Dat is waar de provincie Fryslân zich op richt met de nieuwe beleidsnota Nij Poadium voor de periode 2021 tot en met 2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Die vragen voor de totale periode om een investering van 144.710.500 euro.

 • Nieuw natuurgebied Séfonsterpolder te koop

  (22-11-2019)

  Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag bieden op ruim 25 hectare natuur in Gaasterland tussen Rijs en Oudemirdum. Gedeputeerde Hoogland plaatste vanmiddag het verkoopbord in de Séfonsterpolder. Provincie Fryslân heeft een deel van dit gebied recent ingericht als natuur en verkoopt het onder de voorwaarde dat het natuur blijft.

 • Onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn

  (22-11-2019)

  Er komt een onderzoek naar de potentie van de Lelylijn. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (Milieu en wonen) en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben dat woensdag afgesproken.

 • Fietspad Reitlânsfeart bij Ryptsjerk geopend

  (21-11-2019)

  Vandaag (21 november) is het fietspad langs de Reitlânsfeart tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp geopend. Samen met de dorpsbelangen van Ryptsjerk en Hurdegaryp, CBS Alpha uit Ryptsjerk en Amber Vis opende wethouder Tytsy Willemsma het pad.

 • IMF-subsidie voor 18 projecten op de Friese Wadden

  (20-11-2019)

  Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.

 • Subsidie voor proef pop up-hotelkamers in Friese kerken

  (19-11-2019)

  In Fryslân start volgend jaar een proef met pop up-hotelkamers in kerken. Het is een initiatief van “Heilige Nachten”. De provincie stelt 45.000 euro subsidie beschikbaar voor de proef en de opstartfase.

 • Vervolggesprekken met Fryslân over stikstofproblematiek

  (19-11-2019)

  Deze week krijgen de gesprekken over de stikstofproblematiek met belanghebbende sectoren in Fryslân een vervolg. Vertegenwoordigers van de landbouw, natuur, bouw, transport en bedrijfsleven gaan samen in gesprek over hoe het proces voor korte- en langetermijnoplossingen eruit moet komen te zien.

 • Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

  (12-11-2019)

  Voor gronden die de provincie verpacht gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels die de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten.

 • Fryslân geeft kleur aan Roze Zaterdag

  (12-11-2019)

  Roze Zaterdag krijgt € 100.000 subsidie van de provincie. In het weekend van 19, 20 en 21 juni 2020 vormt Leeuwarden het podium voor dit landelijke evenement. Hiermee geeft Fryslân zijn kleur aan vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde. Roze Zaterdag is opgenomen in het inhoudelijke programma van LF2028.

 • Provinciaal geurbeleid voor bedrijven

  (12-11-2019)

  Er zijn geurregels voor bedrijven opgesteld. Hiermee kan de provincie de toegestane geurhinder door bedrijven in de gaten houden. Dit moet overlast terugdringen en toekomstige problemen voorkomen.

 • Meer geld en vernieuwingsplicht voor Fryske Akademy

  (07-11-2019)

  Meer geld voor de Fryske Akademy. Maar ook extra verplichtingen. Met die aanpak wil het College van Gedeputeerde Staten de Akademy helpen om zichzelf te versterken en een nieuwe weg in te slaan.

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Landelijke Kustdag

  (20-09-2019)

  Let op! U kunt zich tot uiterlijk 16 september aanmelden.

  Op donderdag 19 september aanstaande organiseren provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Landelijke Kustdag. De Landelijke Kustdag stimuleert de samenwerking én informatie-uitwisseling tussen overheden en instanties langs de hele Nederlandse kustlijn.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

Pagina opties