Nieuws

 • Biocomposiet brug wint Provinciale Circular Award Public 2019

  (21-02-2019)

  De Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl heeft de Circular Award Public 2019 gewonnen in de categorie Provincies tijdens de Nationale Conferentie Circulair Economie in Den Haag.

 • Kom kijken bij inschuiven spooronderdoorgangen Hurdegaryp en Feanwâlden!

  (15-02-2019)

  In Hurdegaryp en Feanwâlden krijgen we er twee mooie nieuwe verkeerstunnels bij. Zulke ongelijkvloerse kruisingen van weg en spoor zijn voor alle verkeersstromen veilig en comfortabel. Tussen woensdag 20 februari en zondag 24 februari zetten we een grote stap in beide bouwprojecten. ProRail werkt in die dagen met aannemer Heijmans en BAM aan het verwijderen van sporen, inschuiven van beide tunnels en het weer terugbouwen van de sporen. Publiek is welkom: het spectaculaire werk is ter plekke goed te volgen.

 • Vervolgonderzoek aanpak steenmarter succesvol van start

  (15-02-2019)

  Op 1 januari 2019 werd opnieuw gestart met het wegvangen van steenmarters in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn. In slechts anderhalve maand zijn twaalf steenmarters (9 mannetjes en 3 vrouwtjes) gevangen en gedood. Vorig jaar waren dit er tien in de periode van 7 maart tot en met 30 juni. Het wegvangen van de steenmarter rondom Aldeboarn mag nog tot 1 juli 2019.

 • Voorlopige geitenstop in Fryslân van kracht

  (14-02-2019)

  In Fryslân geldt een voorlopige stop op geitenhouderijen. De provincie stelt deze stop in op basis van een advies van GGD Fryslân.

 • 17 miljoen voor sterke en mooie Friese IJsselmeerkust

  (13-02-2019)

  In 2023 is de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterkt en aantrekkelijker gemaakt. Het Rijk en Friese overheden trekken hier samen bijna 17 miljoen euro voor uit. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde De Rouwe (provincie Fryslân) en wethouders Offinga (Súdwest-Fryslân) en Veltman (De Fryske Marren) hebben hiervoor vandaag – woensdag 13 februari - een overeenkomst ondertekend in Workum. Het meeste geld is voor het versterken van de kust, die de afgelopen decennia afgebrokkeld is door een onnatuurlijk peilbeheer in het IJsselmeer. Het gebied wordt aantrekkelijker gemaakt met natuur, nieuwe fietspaden en het herstellen van stranden.

 • IJsselmeergebied kan bijdragen aan energieopgave

  (12-02-2019)

  In het IJsselmeergebied is ruimte voor zonne-energie en warmtegebruik. Naast de bestaande en geplande windmolens, is in dit gebied niet veel ruimte voor nieuwe windmolens.

 • Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

  (12-02-2019)

  Noordoost-Fryslân kan dit jaar 925.000 euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noordwest-Fryslân is dit 850.000 euro.

 • Arthur Oostvogel geridderd bij afscheid Harmonie

  (11-02-2019)

  Bij zijn afscheid als directeur van stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden is Arthur Oostvogel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Uitbreiding subsidieregeling Internationaal Ondernemen

  (05-02-2019)

  De subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 wordt uitgebreid. Friese ondernemers kunnen een subsidie ontvangen van maximaal een derde van de kosten voor het realiseren van export gerelateerde activiteiten.

 • Omgevingsvisie Fryslân: puzzelen in de ruimte

  (05-02-2019)

  Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân: vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor nu alles op alles moet worden gezet om in Fryslân met elkaar oplossingen te vinden.

 • Juryleden Gysbert Japicxprijs benoemd

  (04-02-2019)

  Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als jurylid voor de Gysbert Japicxprijs 2019. De prijs wordt in het najaar van 2019 uitgereikt in de Martinikerk van Bolsward.

 • Snellere treinverbinding met de Randstad

  (01-02-2019)

  Er moet een snellere treinverbinding over bestaand spoor komen tussen het Noord- en Oost-Nederland en de Randstad. De reistijd moet minstens een half uur korter. Die ambitie heeft provincie Fryslân samen met vijftien andere partijen. Op vrijdagavond 1 februari overhandigen ze een document aan NS, ProRail en het ministerie van I&W waarin dit staat. Dit gebeurt voorafgaand aan een testrit met een intercity tussen Groningen en Den Haag. Doel van deze rit is om te kijken hoeveel tijdwinst er kan worden gemaakt tussen noord- en oost-Nederland en de Randstad.

 • Vernieuwende plannen voor de Tsjûkemar

  (30-01-2019)

  Het gebied rond de Tsjûkemar wordt de komende tijd verbeterd op het gebied van recreëren, ondernemen, gastvrijheid en wonen. De Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA), bestaande uit ondernemers en dorpsbelangen uit de regio, maakte een uitvoeringsplan. Provincie Fryslân verleent € 393.250,- subsidie. De CvA, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, rekreaasjeschap Marrekrite en gemeente de Fryske Marren ondertekenden de intentieovereenkomst vanmiddag – donderdag 30 januari – in Ychtenerbrêge.

 • Vijf miljoen voor gebiedsontwikkeling WTC

  (29-01-2019)

  Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen onder voorwaarden geld beschikbaar voor het opwaarderen van de omgeving van het WTC in Leeuwarden.

 • Nieuwe kansen voor dorpshuizen

  (29-01-2019)

  Van 31 januari tot en met 17 december 2019 is de dorpshuizenregeling geopend. Er is 900.000 euro beschikbaar voor het verbouwen of verduurzamen van gemeenschapshuizen.

 • Kansenfondsgeld voor kinderen en statushouders

  (29-01-2019)

  Friese scholen moeten aan de slag met een plan om kinderen uit arme gezinnen te helpen. Stichting Solidair Friesland heeft een project opgestart om te zorgen dat er op scholen aandacht komt voor armoede en uitsluiting als gevolg daarvan.

 • Twee winnaars Friese Onderwijsprijs

  (25-01-2019)

  Het Lauwerscollege uit Buitenpost en de 4 scholen van het project Greidhoeke goes Onderwijs zijn de winnaars van de Friese Onderwijsprijs.

 • Aantal Koninklijke Onderscheidingen stabiel

  (24-01-2019)

  Aan 162 inwoners van Fryslân is vorig jaar een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Dat is nagenoeg gelijk aan de 166 van een jaar eerder. De dip die in 2015 en 2016 te zien was, lijkt hiermee voorbij te zijn. Het aantal lintjes voor vrouwen nam toe tot 55, het hoogste aantal sinds 2014 (74).

 • Fryslân telde niet eerder zoveel banen

  (22-01-2019)

  De werkgelegenheid groeide tussen april 2017 en april 2018 met 2,6%, zo blijkt uit de provinciale werkgelegenheidscijfers. Fryslân kende niet eerder zoveel banen: 297.035.

 • Verder met Culturele Hoofdstad na 2018

  (19-07-2018)

  Een sterker cultureel klimaat, cultuurtoerisme, de Friese taal en meertaligheid: dit zijn speerpunten waar Fryslân in de jaren na 2018 op in wil zetten.

 • Help jij mee om een nieuwe functionaliteit in onze watersportapp te testen?

  (22-05-2018)

  Hou jij van varen en ben je de komende zomermaanden regelmatig te vinden op de wateren in de Zuidwesthoek van Fryslân met een boot hoger dan 2.40 meter?

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

 • Begroting 2019 Waddenfonds

  (18-04-2018)

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.