Nieuws

 • Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

  (04-06-2020)

  De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

 • Nieuw akkoord over zeehondenopvang start vandaag

  (03-06-2020)

  De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen. Dat staat in het eerste Zeehondenakkoord dat vandaag is ondertekend.

 • Geen zonneparken meer op landbouwgrond

  (02-06-2020)

  Ondernemers die in Fryslân een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, moeten hun plannen in de ijskast zetten. Vorige week woensdag besloten Provinciale Staten dat deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden. De provincie wil de aanleg van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de landbouw. Het verbod geldt vanaf woensdag 3 juni 2020.

 • Aanbesteding busconcessie voorlopig uitgesteld

  (02-06-2020)

  Er is meer tijd nodig voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie (2022-2032). Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Vervoerders worden hard geraakt door de coronacrisis. De verwachting is dat deze bedrijven op dit moment terughoudend zijn met het inschrijven op de aanbesteding. De aanbesteding van de busconcessie is daarom voorlopig uitgesteld.

 • 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten

  (02-06-2020)

  Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,5 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar. Aanvragen kan via www.fryslan.frl/monumenten.

 • Dit jaar geen snelvaren Burgumer Mar

  (02-06-2020)

  De proef met snelvaren op de Burgumer Mar gaat in 2020 niet door. De provincie heeft dit besloten vooruitlopend op een uitspraak van de rechter. Deze uitspraak was al verwacht, maar is door de coronacrisis vertraagd. Mocht later een positieve uitspraak volgen, dan kan de proef in 2021 alsnog doorgaan.

 • Militaire laagvliegroute boven Fryslân geschrapt

  (29-05-2020)

  De militaire laagvliegroute, die deels over Fryslân gaat en ruweg van Anjum via Drachten naar Meppel loopt, wordt geschrapt.

 • Start met project vasthouden grondwater zandgronden Zuidoost-Fryslân

  (28-05-2020)

  In samenwerking met gebiedscollectieven ELAN Zuidoost-Friesland, Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân is gestart met verschillende praktijkproeven om meer water in zandgronden vast te houden. Op hoge zandgronden in Fryslân wordt het water na een regenbui relatief snel afgevoerd. Dit betekent in het groeiseizoen meer droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuur. Zeker tijdens droge weersomstandigheden zoals nu. Zo ook in Zuidoost-Fryslân waar relatief veel zandgrond is.

 • Subsidie voor kleine initiatieven op Waddeneilanden

  (25-05-2020)

  Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben om elkaar tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Per initiatief is 500 euro beschikbaar. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns.

 • Meerderheid Friezen betrokken bij overstap schone energie

  (25-05-2020)

  Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân. Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal gaven 3061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat o.a. hoe Fryslân elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.

 • Subsidie voor aanschaf machines in veenweidegebieden

  (25-05-2020)

  Loonbedrijven die gevestigd zijn in het Friese Veenweidegebied kunnen een subsidie krijgen voor bepaalde machines voor niet-kerende-grondbewerking. Hiervoor is 100.000 euro beschikbaar. Het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) wil hiermee het gebruik van deze machines in het Friese Veenweidegebied stimuleren. De subsidieregeling gaat open vanaf 1 juni tot en met 26 juni.

 • Fryslân verwacht ook hulp Rijk voor cultuursector

  (20-05-2020)

  De culturele sector in Fryslân kan 250.000 euro tegemoet zien van de provincie. Die extra financiële impuls heeft cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes vandaag aangekondigd. Voorwaarde is wel dat het Rijk ook geld beschikbaar stelt. Ook de Friese gemeenten willen de culturele instellingen onder die voorwaarde te hulp schieten, laat Poepjes weten.

 • Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

  (15-05-2020)

  De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. Gedeputeerde Fokkinga: "De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie.

 • Vernieuwing bruggen Kornwerderzand kan beginnen

  (14-05-2020)

  De vernieuwing van het complex bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan van start in 2022. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân sluiten hiervoor een Bestuursovereenkomst. Voorwaarde is dat Provinciale Staten de overeenkomst eerst goedkeuren. Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder kunnen de overeenkomst dan nog voor de zomervakantie ondertekenen.

 • Provincie komt met extra pakket aan coronamaatregelen

  (13-05-2020)

  Fryslân zet dit jaar tenminste 5 miljoen euro extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit is naast de aanpassing van bestaande regelingen, beleid en projecten in deze coronacrisis.

 • Meldpunt Fryske taal open vanaf 11 mei 2020

  (11-05-2020)

  Inwoners van Fryslân kunnen vanaf 11 mei aanstaande voor alle vragen en meldingen over het gebruik van de Friese taal terecht bij het Meldpunt Fryske taal. Dat kan gaan over vragen over Fries in het onderwijs of bijvoorbeeld het gebruik van de Friese taal bij de gemeente. Voor 450.000 inwoners van de provincie is het gebruik van de Friese taal vrij vanzelfsprekend. Toch zijn de rechten en plichten rond de Friese taal niet altijd duidelijk. Met het meldpunt Fryske taal moet dat verleden tijd zijn.

 • Zes huisartsenpraktijken bouwen aan blijvende zorg in Fryslân

  (11-05-2020)

  In deze eerste ronde van de subsidieregeling ‘Huisartsenpraktijk Fryslân’ hebben vijf huisartsen een bedrag van € 50.000,-- toegekend gekregen en één huisarts een bedrag van € 25.000,--. Met deze subsidie draagt de provincie bij aan verbouw of nieuwbouw van hun praktijkruimte. De huisartsen zijn gevestigd in de gemeenten Waadhoeke, Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân.

 • Uitreiking eerste exemplaar boek over brug Dronryp

  (07-05-2020)

  Zeven direct aanwonenden van brug Dronryp ontvingen vandaag ieder een eerste exemplaar van een boek over de brug. Het innovatieve bouwproces en de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen zijn hierin vastgelegd. 

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok steekt een hart onder de riem

  (04-04-2020)

  Om de week schrijft de commissaris een column in de Friese dagbladen over de coronacrisis en wat het met hem en de provincie doet. De eerste column verscheen twee weken gelden. 

 • Fryslân stelt watersportseizoen voorlopig uit

  (04-04-2020)

  In Fryslân stellen provincie en gemeenten de start van het watersportseizoen voorlopig uit tot en met 28 april. De overheden sluiten hiermee aan bij de verlenging van de landelijke coronamaatregelen die afgelopen dinsdag door minister-president Rutte zijn afgekondigd.

 • MKB-Voucherregeling nu ook voor scholing personeel

  (31-03-2020)

  Ondernemers kunnen vanaf vrijdag 3 april de MKB-Voucherregeling ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De laagdrempelige MKB-Voucherregeling is een tegemoetkoming in kosten voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR (personeelszaken). Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. De regeling wordt verruimd.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties