Nieuws

 • 2,57 miljoen euro beschikbaar voor Friese monumenten

  (13-04-2021)

  Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2021 subsidie aanvragen bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,57 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar

 • Acht dorpen aan de slag met prijsvraagfase Waddenkust K(l)eigoed

  (09-04-2021)

  Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

 • Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

  (09-04-2021)

  Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op de juiste hoogte voor deze nieuwe treinen. Voor de reiziger kan dat op sommige stations gevolgen hebben bij het in- en uitstappen. Daarom past ProRail de komende jaren de perronhoogtes van deze stations aan. In de tussentijd biedt Arriva assistentie aan voor reizigers bij het in- en uitstappen van de trein. 

 • Predatiebeheer voor bescherming weidevogels onveranderd

  (09-04-2021)

  Het bestrijden van predatoren speelt een grote rol bij het beschermen van weidevogels. De predatie van nesten en jonge kuikens, bijvoorbeeld door vossen, steenmarters en verwilderde katten, zorgt er mede voor dat het aantal weidevogels afneemt. Daarom zet de provincie Fryslân, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming, vol in op predatiebeheer. Op dit moment ligt de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân ter inzage. Daar staat onder meer in wat is toegestaan op het gebied van verstoren van soorten en het vernielen van verblijfplaatsen als het gaat om ruimtelijke ingrepen (zoals verbouwing van een gebouw of het dempen van een sloot), beheer en onderhoud. De mogelijkheden voor predatiebestrijding in het kader van weidevogelbescherming zijn daar geen onderdeel van en veranderen niet door deze omgevingsverordening.

 • IMF-subsidie voor 13 projecten op de Friese Waddeneilanden

  (08-04-2021)

  Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

 • RUG/Campus Fryslân komt met tweede brede bachelor

  (08-04-2021)

  De RUG is voornemens om vanaf september 2022 in Leeuwarden bij Campus Fryslân een tweede bachelor aan te bieden, de provincie Fryslân steunt dit voorstel. De driejarige opleiding Data Science and Society is aangemeld voor accreditatie. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen scholieren zich vanaf komend najaar inschrijven.

 • Noordelijke mkb-bedrijven aan de slag met duurzame bouwinnovaties in GOW! Proeftuin

  (06-04-2021)

  Hoe kunnen noordelijke mkb-bedrijven milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen voor de bouw van woningen en wijken? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Gebouwde (G) Omgeving (O) op Wijkniveau (W): de GOW! proeftuin, een initiatief van Van Wijnen.

 • Uitvoering van het klimaatakkoord opgestart

  (06-04-2021)

  Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn een urgent en groot probleem. Zeker als we naar de toekomst van Fryslân kijken. Uitvoering van het Klimaatakkoord is noodzakelijk om Fryslân zo lang mogelijk leefbaar te houden, niets doen is geen optie.

 • Sterke Yerke IV winnaar LF2028-prijs

  (06-04-2021)

  Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke bouwt samen met jongeren een nieuw zeilvlot, de Sterke Yerke IV. Het doel is het doen van een nulmeting naar microplastics in de Waddenzee en dit de komende jaren te monitoren.

 • Friese partijen willen samen met inwoners klimaatuitdagingen aanpakken

  (01-04-2021)

  Inwoners van Fryslan krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. We krijgen steeds meer te maken met schade door weersextremen, zoals droogte, hitte en hoosbuien. De beschikbaarheid van zoet water neemt af en het drinkwatergebruik neemt alleen maar toe. Om Fryslân ook in de toekomst leefbaar te houden willen Provincie, Wetterskip, Vitens en de Friese gemeenten inwoners en ondernemers helpen om hier zelf mee aan de slag te gaan.

 • Fietsbrug Easterlittens vernieuwd en verplaatst

  (01-04-2021)

  Vandaag is de nieuwe fietsbrug in Easterlittens officieel geopend door twee studenten van het ROC Friese Poort en Meindert van der Kooi. De waterbouwleerlingen hebben met de aannemer gewerkt aan dit project. De heer Van der Kooi maakte in 1974 de beugels van de leuning van de oude brug in de smederij in het dorp. De beugels zijn hergebruikt in de nieuwe brug. Naast vervanging is ook de hellingshoek minder steil gemaakt en is de brug drie meter verplaatst.

 • Nieuwe brug Follega bijna klaar

  (01-04-2021)

  In november 2020 is de renovatie van brug Follega gestart, nu is de vernieuwde brug bijna klaar! De twee grootste onderdelen, het val en de balans, zijn geplaatst. Het val is het beweegbare deel van de brug en de balans het contragewicht.

 • Subsidieregeling voor natuurinclusieve experimenten in het veenweidegebied

  (31-03-2021)

  Boeren die willen overstappen op een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese veenweidegebied, kunnen hiervoor vanaf 1 april a.s. subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit.

 • Projectgroep voor preventie wolvenschade in Fryslân

  (30-03-2021)

  Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Fryslân. Gedeputeerde Staten stemden op 30 maart in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april. In de PPWF kunnen partijen nauw met elkaar in overleg over maatregelen om schade door rondzwervende wolven te voorkomen en dierhouders, maar ook GS van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het beschermen van dieren zoals geiten en schapen.

 • Herstelprogramma voor biodiversiteit in Fryslân

  (30-03-2021)

  Inzetten op herstel en verbetering van de biodiversiteit in Fryslân. Dat is de kern van de Agenda Herstel Biodiversiteit die de provincie Fryslân samen met partners maakte. Het vormt de basis voor het maken van een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren, dat in juli 2021 van start moet gaan. Op 26 mei behandelt Provinciale Staten de agenda.

 • Samen aan de slag met peilmaatregelen in gebieden met dik veen

  (30-03-2021)

  In het aangepaste Veenweideprogramma staat dat overheden, belangenorganisaties en inwoners samen aan de slag gaan met maatregelen voor peilbeheer in de gebieden met een veenpakket dikker dan 80 cm. Het Veenweideprogramma in Fryslân is het eerste veenweideprogramma in Nederland dat deze stap zet. Voor de zogenoemde moerige gronden, gronden met een dun veenpakket of dik kleidek wordt geen peilmaatregel ingevoerd. In 2022 bekijken we of dit zo blijft of dat het alsnog nodig is om ook voor die grondsoorten maatregelen te nemen.

 • Brugbediening per app primeur voor watersport

  (27-03-2021)

  Watersporters kunnen vanaf dit vaarseizoen bij 16 bruggen in Fryslân een brugopening aanvragen met een app. Deze service is een primeur in Nederland. Gedeputeerde Avine Fokkens–Kelder lanceerde vandaag in Langweer de vernieuwde app en opende daarmee het vaarseizoen 2021.  

 • Ter inzage: Friese plannen voor verbetering waterkwaliteit

  (26-03-2021)

  Vanaf maandag 29 maart ligt de ontwerp KRW-nota Fryslân ter inzage en kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven. Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Om de kwaliteit van het Friese water te beschermen wordt iedere zes jaar een plan opgesteld (KRW-nota), volgens de richtlijnen van de Europese KaderRichtlijn Water. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de plannen voor de Friese wateren voor de periode 2022-2027.

 • Kunstproject ‘Slow Collective Landscape’ wint LF2028 prijs

  (26-03-2021)

  De initiatiefnemers van het winnende kunstproject, Henk Pilat en Monika Balu, ontvingen vandaag een cheque van 2028 euro uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Langs de Stinzenroute maken zij, met verschillende partijen, landschapsfoto’s met pinhole camera’s. De foto’s zijn later via een expositie te bewonderen. De jury was blij verrast met dit initiatief en kozen ‘Slow Collective Landscape’ als winnaar van de LF2028 bonusprijs in Noordoost-Friesland. De 2028 euro is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns met LF2028 is opgezet. In totaal ontvangen jaarlijks 15 initiatiefnemers van IMF projecten de prijs.  

 • Fryslân in het donker tijdens Earth Hour

  (26-03-2021)

  De lampen in het provinciehuis en alle andere provinciale gebouwen gaan uit op zaterdag 27 maart van half 9 tot half 10 in het kader van Earth Hour. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Litte wy Fryslân sa tsjuster mooglik meitsje mei Earth Hour. Allegear de lampen út om oandacht te freegjen foar de natuer.”                           

 • Schone Energie in Fryslân

  (25-03-2021)

  Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO2, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld, in het Klimaatakkoord van Parijs, afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen.

 • 30 maart: webinar over toekomst duurzame energie in Fryslân

  (25-03-2021)

  Op dinsdag 30 maart kunnen inwoners van Fryslân een webinar bijwonen over duurzame energie in Fryslân. Het afgelopen jaar hebben provincie Fryslân, de achttien Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, de Friese Energie Alliantie en netbeheerder Liander samengewerkt aan de afstemming van plannen voor duurzame energie in de provincie; de Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens het webinar krijgen inwoners informatie over het proces en de huidige stand van zaken.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (24-03-2021)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 19 april tot en met 20 mei 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze 2e tender 1,4 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Friese kennisinstellingen slaan handen inéén

  (23-03-2021)

  Negen kennispartijen en de provincie Fryslân gaan samen werken aan één sterk kenniscluster over de Friese taal en cultuur. Nog dit jaar wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld op het op Fryslân georiënteerde onderzoek en onderwijs.

 • Geld voor onderzoek naar landbouw op zoute grond

  (23-03-2021)

  De landbouw krijgt 250.000,- euro van de provincie Fryslân voor het project Zoet op Zout Lauwersmeergebied. Hierin wordt onderzocht hoe boeren in de noordelijke kleischil hun bedrijfsvoering op peil kunnen houden, rekening houdend met de verzilting. Het definitieve besluit over de bijdrage neemt de provincie nádat het Waddenfonds een besluit heeft genomen over haar bijdrage.

 • Reeën kunnen weer uit Kompanjonsfeart klimmen

  (19-03-2021)

  Dankzij 69 uitstapplaatsen kan groot wild tussen Gorredijk en Klein Groningen weer veilig op de kant komen. Om in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen dat reeën verdrinken heeft provincie Fryslân in overleg met omwonenden de oevers van de Turfroute aangepast.  

 • De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienetwerk van Fryslân

  (18-03-2021)

  Duurzame energie opwekken en leveren heeft invloed op het elektriciteitsnetwerk. Hoe zorgen we ervoor dat inwoners gebruik kunnen maken van deze energie? En hoe gaan we om met momenten waarop het energienet extra zwaar wordt belast? In Fryslân buigt netwerkbeheerder Liander zich over deze zaken.

 • 10 miljoen euro in tweede Friese herstelpakket

  (18-03-2021)

  Op 10 maart 2020 sloeg het coronavirus voor de eerste keer toe in Fryslân. Nu meer dan een jaar later is er veel gebeurd, maar het Covid-19 virus houdt ons nog steeds in haar greep. Provincie Fryslân stelt daarom een tweede herstelpakket Lok op 1: No en Moarn op.

 • Nieuwe visie faunabeleid voor Fryslân

  (16-03-2021)

  Een nieuw faunabeleid voor Fryslân moet een overkoepelende visie bieden bij de aanpak van schade door in het wild levende dieren. Bijvoorbeeld voor de aanpak van het aantal aanrijdingen met reeën of het beschermen van weidevogels tegen predatoren.

 • Compensatie voor busreis met Opstapper door corona

  (15-03-2021)

  Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

 • Officiële opening jubileumjaar Statenzaal

  (03-03-2021)

  Vandaag  is het 125 jaar geleden dat de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden in gebruik werd genomen. Om dit te vieren opende de commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok vanmorgen het jubileumjaar. De commissaris van de Koning hield een toespraak over de geschiedenis en betekenis van de zaal. Daarna onthulden de burgemeesters van Vlieland en Terschelling twee glas-in-loodramen die ter ere van het jubileum zijn ontworpen.

 • Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage

  (16-02-2021)

  Het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening is vandaag door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In een Omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving. Friese gemeenten verwerken de regels in hun eigen Omgevingsplannen.

 • Subsidieregeling voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

  (26-01-2021)

  Boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari a.s. subsidie aanvragen.

 • Nieuwjaarstoespraak 2021 Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok

  (08-01-2021)

  Welkom in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Op 3 maart is het 125 jaar geleden dat commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten deze zaal opende. Nog altijd een van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie.

 • Vogelgriep

  (17-11-2020)

  Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties