Nieuws

 • Werkbezoek gedeputeerde Fokkinga over bevolkingsdaling, vergrijzing en leefbaarheid

  (18-09-2020)

  In café ’s Lands Welvaren spraken gedeputeerde Klaas Fokkinga en bijzonder hoogleraar Bettina Bock vrijdagochtend 18 september met elkaar over de afname van de bevolking, de vergrijzing, de invloed daarvan op de leefbaarheid en wat dat betekent voor Fryslân. Het café in Wergea was de perfecte locatie voor dit gespreksonderwerp. Het is na jaren leegstand gekocht door 11 dorpsbewoners, die het weer een functie hebben gegeven als feest en vergaderlocatie.

 • Kabinet zet ook ‘Lok op 1’

  (15-09-2020)

  De coronacrisis heeft laten zien hoe veerkrachtig Nederland is én wat er echt toe doet: gezondheid, familie, vrienden. Het gaat niet alleen om het Bruto Nationaal Product, maar juist om ons Welzijn. Net als Fryslân zet ook het kabinet hier nu op in. Met grote investeringen in o.a. veenweide, onderwijs en infrastructuur trekt het kabinet de economie weer los en zet daarnaast in op zoveel mogelijk baanbehoud.

 • Friese Anjer 2020 voor Friese band De Kast

  (10-09-2020)

  De Friese band De Kast ontvangt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

 • Derde fase herinrichting Alde Feanen in uitvoering

  (05-09-2020)

  Het laatste dieselgemaal van Fryslân is vrijdag 4 september nog één keer aangezet.

 • Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân

  (03-09-2020)

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van provincie Fryslân, met de nadruk op de toekomst van de landbouwsector, de Fryske taal en cultuur en duurzaamheid.

 • Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

  (02-09-2020)

  De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds 2008 geen concrete stappen zijn gemaakt om de vergister te realiseren. In 2008 en 2011 werden de vergunningen al verleend die de komst van een co-vergister in Marrum mogelijk maakten. Daarnaast zal het door de huidige stikstofproblematiek lastig zijn om een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.

 • Kiel van duurzaam inspectieschip gelegd

  (02-09-2020)

  De basis is vanmiddag gelegd voor de bouw van een nieuw inspectievaartuig voor provincie Fryslân. In één van de hallen van Scheepswerf Talsma in Franeker verzorgde gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder een onderdeel van de kiellegging van het schip. Het gaat om een volledig elektrisch schip met een lengte van ruim 15 meter. “Een aanwinst voor op het Friese vaarwater. Wat duurzaamheid en circulariteit betreft wordt dit een zeer eigentijds schip’’, zegt Fokkens-Kelder. In de zomer van 2021 is de nieuwe PW10 klaar voor gebruik.

 • Regeling helpt maatschappelijke sector ‘troch de tiid’

  (01-09-2020)

  Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door: voor te treffen maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op 7 september.

 • Friezen lezen en schrijven meer Fries

  (01-09-2020)

  Het aantal Friezen dat Fries kan lezen en schrijven, is in de afgelopen 12 jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit De Friese Taalatlas 2020, Friese taal in beeld. Bijna 6.500 inwoners van Fryslân vulden een enquête in over het gebruik en eigen niveau van de Friese taal. Het percentage inwoners dat Fries verstaat en spreekt is stabiel gebleven.

 • Natuurinrichting bij De Hoeve van start

  (31-08-2020)

  Deze week start de gebiedscommissie Beekdal Linde met de inrichting van ruim 35 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland bij De Hoeve. Een belangrijk onderdeel is het herstellen van twee stukken van de oude loop van de beek de Linde. Ook komen een aantal oude petgaten terug in het landschap, wordt een enkel perceel afgeplagd en zijn er maatregelen om water vast te houden en langzamer af te voeren.

 • Stevige impuls voor scholing en stageplaatsen

  (27-08-2020)

  Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair.

 • Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start

  (26-08-2020)

  Rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, worden vanaf eind augustus enkele natuurpercelen van Staatsbosbeheer ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. 

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Een toekomst- en waterbestendig Fryslân

  (25-08-2020)

  De provincie Fryslân zet in op een toekomst- en waterbestendig Fryslân en werkt daarom aan een Regionaal Waterprogramma.

 • Column Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok

  (21-08-2020)

  Oan de begjin fan de koroanakrisis skreau ik hjir dat we ús der op ynstelle moasten dat wy mei-inoar noch wol in skoft op ‘e rûge see sitte soene. Jo meie bêst witte dat ik noch nea sa hurd hope ha dat ik ûngelyk krije soe. Mar it pakt dus oars út.

 • Natte natuur voor kwetsbare soorten bij Koudum

  (20-08-2020)

  Komend najaar start het opknappen van in totaal 58 hectare natuur in het Natura 2000-gebied bij de Galamadammen bij Koudum. Maatregelen om het gebied natter te maken moeten de natuur daar helpen zich verder te ontwikkelen. Daar profiteren vogels en vissen van, maar ook zeldzame soorten als de Noordse woelmuis.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

  (04-06-2020)

  De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties