Nieuws

 • Essay prof. dr. Van den Berg en dr. Lelieveldt: maak van Fryslân en Zeeland bestuurlijke pionierprovincies

  (05-03-2021)

  De tijd is rijp voor een serieus onderzoek naar een andere organisatie van het regionale bestuur. Fryslân en Zeeland zijn bij uitstek geschikt als experimenteer-provincies waarbij taken zoveel mogelijk onder de hoede komen van het provinciebestuur.

 • Officiële opening jubileumjaar Statenzaal

  (03-03-2021)

  Vandaag  is het 125 jaar geleden dat de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden in gebruik werd genomen. Om dit te vieren opende de commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok vanmorgen het jubileumjaar. De commissaris van de Koning hield een toespraak over de geschiedenis en betekenis van de zaal. Daarna onthulden de burgemeesters van Vlieland en Terschelling twee glas-in-loodramen die ter ere van het jubileum zijn ontworpen.

 • Fryslân stelt gebiedsanalyses vast

  (02-03-2021)

  Elf van de twintig Natura 2000 (N2000) gebieden in Fryslân zijn stikstofgevoelig. Om een goed beeld te krijgen van de stikstofproblematiek in deze N2000-gebieden zijn gebiedsanalyses gedaan.

 • Zichtbaar Fries voor stimuleren taalgebruik

  (02-03-2021)

  Het Fries moet meer en duidelijker te zien zijn in het dagelijkse leven. Daarom komt de provincie Fryslân met een plan om de zichtbaarheid van de Friese taal te vergroten. De provincie wil in samenwerking met het Rijk zorgen dat er meer Fries gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om wegwijzers in de openbare ruimte, communicatie met overheden of het gebruik van het Fries bij bedrijven.

 • Provinciale subsidie ter stimulans gemeentelijke energiecoaches

  (02-03-2021)

  Veel Friezen willen wel aan de slag met het verduurzamen van hun huis, maar weten niet goed waar te beginnen. Friese gemeenten schakelen de hulp in van energiecoaches en -adviseurs, die de huiseigenaren daarbij kunnen helpen. Om de Friese gemeenten hierin te stimuleren en ondersteunen, stelt de Provincie Fryslân 770.000 euro subsidie beschikbaar.

 • Onderzoek naar de positie van Friese culturele instellingen in de culturele basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen

  (23-02-2021)

  In de zomer van vorig jaar maakte de landelijke Raad voor Cultuur bekend welke cultuurinstellingen de komende jaren kunnen rekenen op een subsidie uit de  Basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021-2024.

 • Fryslân dient aanvraag in voor opkoopregeling stikstof

  (17-02-2021)

  Fryslân dient een aanvraag bij het Rijk in voor de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. In de eerste ronde stelt het Rijk 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van Friese bedrijven met een hoge stikstofuitstoot op Natura-2000 gebieden.

 • Schadebestrijding en beheer ganzen weer toegestaan

  (17-02-2021)

  De provincie Fryslân trekt met onmiddellijke ingang het besluit in waarmee vorige week de brandgans, kolgans en grauwe gans beschermd werden tegen verjagen en bestrijden met ondersteunend afschot. Hiermee komt het besluit op het verbod op verjagen van watervogels ook te vervallen.

 • Voorbereiding 350 hectare nieuwe natuur langs Alddjip

  (16-02-2021)

  Rond de boven- en middenloop van de beek Alddjip (Koningsdiep) komt 350 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland. De provincie Fryslân start samen met partners in het gebied de voorbereiding voor het maken van een inrichtingsplan. Door de grote omvang en de locatie van het project is er een milieueffectrapportage nodig, waarbij de eerste stap het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is.

 • 3,2 miljoen beschikbaar voor verbeteren Friestalig onderwijs

  (16-02-2021)

  Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 22 februari een subsidie aanvragen voor het verbeteren van het vak Fries. De komende vier jaar is er elk jaar € 800.000 beschikbaar voor bijvoorbeeld het bijscholen van docenten Fries, extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen.

 • Fryslân houdt geluk op 1

  (16-02-2021)

  Halverwege de bestuursperiode maken Gedeputeerde Staten van Fryslân de balans op: hoe staat het met de 61 resultaten uit het bestuursakkoord Lok op 1? Fryslân zette in 2019 ‘Geluk op 1’ en nu, midden in deze wereldwijde pandemie en crisis, is brede welvaart belangrijker dan ooit.

 • Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage

  (16-02-2021)

  Het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening is vandaag door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In een Omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving. Friese gemeenten verwerken de regels in hun eigen Omgevingsplannen.

 • Boeren in de noordelijke Kleischil zien kansen in meer natuurinclusieve landbouw

  (11-02-2021)

  Boeren in de Gronings/Friese Kleischil willen werken aan een meer natuurinclusieve landbouw. Gezamenlijk hebben zij hiervoor in een streefbeeld en actieplan doelen tot 2050 gesteld. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Bij het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest is nog veel vooruitgang te boeken. Ook ziet men veel kansen voor samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers, zodat mest en veevoer onderling kunnen worden uitgewisseld. In 2030 zijn er 1200 kilometer bloemrijke akkerranden en bermen voor meer biodiversiteit en krijgen kinderen op scholen voorlichting over waar voedsel vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. Zoet water wordt opgevangen, zodat er in droge periodes genoeg water beschikbaar is en de verzilting kan worden tegengegaan. Het streefbeeld en actieplan werden vanmiddag aangeboden aan de landbouwgedeputeerden Staghouwer van Groningen en Fokkinga van Fryslân.

 • Vrijstelling beheer en schadebestrijding opgeschort

  (10-02-2021)

  De provincie Fryslân schort met ingang van donderdag 11 februari 2021 de vrijstelling voor verjagen en bestrijding met ondersteunend afschot van de brandgans, kolgans en grauwe gans tijdelijk op. Daarnaast is het niet toegestaan watervogels te verjagen.

 • Subsidieregeling voor boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

  (26-01-2021)

  Boeren die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari a.s. subsidie aanvragen.

 • Nieuwjaarstoespraak 2021 Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok

  (08-01-2021)

  Welkom in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Op 3 maart is het 125 jaar geleden dat commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten deze zaal opende. Nog altijd een van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie.

 • Vogelgriep

  (17-11-2020)

  Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (25-08-2020)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Nieuwe regeling voor toerismesector in coronatijd

  (09-06-2020)

  Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties