Natuurbeheerplannen

Deze kaart geeft een overzicht van de in Fryslân aanwezige (agrarische) natuur en welke van deze gebieden voor een beheervergoeding in aanmerking komen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting

Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks door de provincie vastgesteld. De kaart geeft de (agrarische) natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen weer. Door op een perceel in de beheerkaart te klikken, ziet u of een perceel subsidiabel is en voor welk beheertype u subsidie kunt aanvragen. 

Meer informatie over het Natuurbeheerplan

Jaar 2019 Bron: Provincie Fryslân

Trefwoorden

natuurbeleid, landschapsbeleid, subsidies, streekplan, probleemgebieden, weidevogelgebieden, ganzenfoerageergebieden

Pagina opties