Natuur overzichtskaart (indicatief)

Deze kaart bundelt een aantal beleidskaarten voor natuur.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting

  • Natura 2000-gebieden: natuurgebieden die onder de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vallen. (Rijksbeleid)
  • Collectief beheerplan: gebieden waarin agrarische natuurverenigingen aan weide- en akkervogelbeheer kunnen doen. (Provinciaal beleid)
  • Ecologische verbindingszones: te realiseren verbindingszones tussen EHS-gebieden. (Provinciaal beleid)
  • Planologische EHS: ecologische hoofdstructuur zoals vastgesteld in het provinciale streekplan. (Provinciaal beleid)
  • Ganzenfoerageergebieden: opvanggebieden voor overwinterende ganzen. (Provinciaal beleid) 

Jaar 2014 Bron Provincie Fryslân, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Trefwoorden

Natuurbeleid, landschapsbeleid, subsidies, streekplan, natura 2000-gebieden, Europese vogelrichtlijnen, Europese habitatrichtlijnen, natuurbeschermingswetgebieden, ganzenfoerageergebieden, collectief beheerplan (weidevogels en akkervogels), EHS, ecologische hoofdstructuur, ecologische hoofd structuur,  ecologische verbindingszones, EVZ, planologische EHS

Pagina opties