Gesloten gebieden staand want visserij IJsselmeergebied 2018/2019

Deze kaart toont de gesloten gebieden voor de visserij met staande netten op het IJsselmeer en Markermeer/IJmeer zoals deze in de Wet natuurbescherming vergunningen voor het visseizoen 2018/2019 zijn opgenomen.

Open grote kaart (met meer informatie)

Provincie Fryslân heeft op 13 juli 2018 drie vergunningen afgegeven voor de visserij met staande netten in het IJsselmeer en het Markermeer & IJmeer. Beide gebieden zijn beschermde Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelen voor een aantal beschermde (vogel)soorten en habitats. Vooral in de ondiepe delen van het IJsselmeer voor de Friese kust zijn jaarrond belangrijke rust- en foerageergebieden voor water- en moerasvogels gesitueerd. Deze zijn opgenomen in het ‘Beheerplan Natura 2000 IJsselmeer’ en permanent gesloten op grond van artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming. Hier is een toegangsbeperkingsbesluit (TBB) van kracht om de benodigde rust voor de aanwezige beschermde soorten en habitats te garanderen.

Naast de permanent gesloten gebieden zijn op grond van de vergunningsvoorschriften voor de Noord-Hollandse kust en in het Markermeer bepaalde gebieden tijdelijk gesloten om specifiek het bijvangstrisico voor de beschermde fuut en brilduiker te beperken. De exacte begrenzing van deze gebieden is te vinden op de interactieve kaart. Er is bewust gekozen voor deze gebieden aangezien tussen augustus en medio oktober grote groepen futen samenkomen om te ruien in de gesloten delen van het IJsselmeer en tussen december en medio maart grote groepen brilduikers zich ophouden in de gesloten delen van het Markermeer. Door het gericht sluiten van deze gebieden, met inbegrip van de bijbehorende foerageergebieden, in de meest kwetsbare periode van het jaar voor deze soort, wordt geborgd dat de vogels zich hier in alle rust kunnen ophouden en hun voedsel kunnen verzamelen. Daarnaast is het gebied rondom het Enkhuizerzand permanent gesloten voor visserij met staande netten om het bijvangstrisico voor houting te minimaliseren.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.