Grenscorrectie Schiermonnikoog

Terinzagelegging ‘Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeentenHet Hogeland en Schiermonnikoog, die tevens gepaard gaat met een wijziging van de grens tussen respectievelijk de provincies Groningen en Fryslân'.

.

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 17 maart 2020 het ‘Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten het Hogeland en Schiermonnikoog, die tevens gepaard gaat met een wijziging van de grens tussen respectievelijk de provincies Groningen en Fryslân’ vastgesteld. Het herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde grenscorrectie tussen de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog. Om tot een grenscorrectie te komen moet volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) een herindelingsontwerp worden vastgesteld. Een ieder kan met ingang van woensdag 25 maart tot en met dinsdag 19 mei 2020 een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

Terinzagelegging

Via deze website kunt u het herindelingsontwerp raadplegen. Een ieder kan zijn zienswijze kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten van Fryslân. Het is belangrijk dat uw zienswijze zo concreet mogelijk is. Dat betekent dat u direct op de inhoud van het herindelingsontwerp reageert. Reacties die niet direct betrekking hebben op de inhoud van het herindelingsontwerp worden niet in behandeling genomen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen.

Reageren

U kunt uw schriftelijke reactie ondertekend opsturen naar:

  • Gedeputeerde Staten van Fryslân
    T.a.v. Herindelingsontwerp grenscorrectie Het Hogeland-Schiermonnikoog|
    Postbus 20120
    8900 HM  Leeuwarden

Vermeld in uw schriftelijke reactie in elk geval uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en uw e-mailadres. In verband met privacywetgeving worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en in de vervolgprocedure geanonimiseerd.

U kunt uw zienswijze ook digitaal versturen via onderstaande rode knop.

Zienswijze indienen

Uw zienswijze op het herindelingsontwerp kunt u per post indienen met ingang van 25 maart 2020, maar dient uiterlijk 19 mei 2020 te zijn ontvangen. Ook mondeling kunt u een zienswijze naar voren brengen, zie daarvoor de contactpersoon onderaan dit document.

Vervolg

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de ‘Herindelingsregeling grenscorrectie tussen de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog, die tevens gepaard gaat met een wijziging van de grens tussen respectievelijk de provincies Groningen en Fryslân’, waarin alle zienswijzen en de reactie daarop zijn opgenomen.

De procedure is erop gericht dat Provinciale Staten van Groningen en Provinciale Staten van Fryslân na het zomerreces een gelijkluidend besluit nemen, op grond waarvan de voorgestelde wijziging van de gemeentegrens (tevens provinciegrens) per 1 januari 2021 geëffectueerd kan worden.

Pagina opties