Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ 

Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle maatregelen.

Het pakket speelt in op behoeften die leven binnen de Mienskip. Daarbij wordt ingezet op circulaire economie, gastvrijheid, cultuur, leefbaarheid, zorg en onderwijs, zodat de regio aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Het pakket ‘Lok op1: No en Moarn’ is verdeeld over drie hoofdthema’s: Stimulering arbeidsmarkt, Stimulering innovatie, Vestigingsklimaat. 

Stimulering arbeidsmarkt 

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 

Deze regeling ondersteunt bij de financiering van scholingsactiviteiten. Voor opleidingen, trainingen, cursussen en seminars is per 1 september een subsidie aan te vragen tot 70% van de totale subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 4.000. Deze regeling wordt ingezet om de Friese arbeidsmarkt te versterken en in te zetten op een stijgende leercurve van menselijk kapitaal. Budget: 325.000 euro* (incl. uitvoeringskosten). 

Meer informatie of aanvragen

Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

Deze vergoeding is voor stageplekken. U kunt een vast bedrag per jaar ontvangen voor het aanbieden van stageplekken. Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, kan de stagegever €1.000 euro aanvragen. Voor een stage die meer dan 400 uur duurt is het bedrag €1.500 euro. 

Meer informatie of aanvragen

Stimulering innovatie 

Innovatiematrix 

Wil jij bijdragen aan de brede welvaart of heb je ideeën over de nieuwe economie? Vraag dan binnenkort subsidie aan voor de ontwikkeling van innovatieve projectplannen en ideeën die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van Fryslân. Per innovatief idee is €2.500 beschikbaar. Naast deze subsidie presenteer je je idee aan de Friese innovatiematrix tafel. Aan deze tafel zitten verschillende experts die je helpen je idee een stap verder te brengen. Budget: 150.000 euro. 

Meer informatie of aanvragen 

Nieuwe economie challenge 

Organisaties die een innovatief idee verder willen ontwikkelen, kunnen subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Meer informatie of aanvragen

Toekomstgericht investeren 

Met de regeling toekomstgericht investeren kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per project.

Meer informatie of aanvragen

Vestigingsklimaat 

Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling)

Actieplan ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van de gastvrijheidseconomie op korte termijn.. Budget: 900.000 euro. De eerste regeling uit dit corona-actieplan is inmiddels opengesteld. Sinds 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie of aanvragen: U kunt deze subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Meer informatie of aanvragen

Actieplan cultuur 

Aanvullende support op de landelijke regelingen om cultuur in Fryslân te behouden. Budget: 550.000 euro. Hiervan wordt 225.000 euro ingezet voor het steunen van kleinere culturele initiatieven.  

Ook zijn er middelen uitgetrokken voor het coronaproof maken van kleine musea door de Museumfederaasje. Een plan om kunst in de openbare ruimte beleefbaar te maken door 7 Friese musea wordt daarnaast gesteund vanuit dit pakket. Ten slotte is 475.000 euro (waarvan 250.000 euro uit het pakket) ingezet voor een deel van de matching van de rijksbijdragen voor het Fries Museum en Slieker (31.000 euro). Middels het Actieplan Leefbaarheid (totaal 425.000 euro) wordt onder meer voorzien in steun aan lokale amateurkunstinstellingen.

Meer informatie hierover volgt.

Pagina opties