Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ 

Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle maatregelen.

Het pakket speelt in op behoeften die leven binnen de Mienskip. Daarbij wordt ingezet op circulaire economie, gastvrijheid, cultuur, leefbaarheid, zorg en onderwijs, zodat de regio aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Het pakket ‘Lok op1: No en Moarn’ is verdeeld over drie hoofdthema’s: Stimulering arbeidsmarkt, Stimulering innovatie, Vestigingsklimaat. 

Stimulering arbeidsmarkt 

De subsidieregelingen innovatiematrix ,arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 en stageplaatsen Fryslân 2020 zijn inmiddels gesloten en kunnen niet meer aangevraagd worden.

Vestigingsklimaat 

Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling)

Actieplan ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van de gastvrijheidseconomie op korte termijn. Budget: 900.000 euro. De eerste regeling uit dit corona-actieplan is inmiddels opengesteld. Sinds 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling uit te breiden. Zo kunnen meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector subsidie aanvragen uit de provinciale ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’. Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021. Op 30 maart 2021 is de openstelling nogmaals verlengd, nu tot 1 oktober 2021. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie of aanvragen: U kunt deze subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Meer informatie of aanvragen

Actieplan cultuur 

Aanvullende support op de landelijke regelingen om cultuur in Fryslân te behouden. Budget: 550.000 euro. 

Van 4 januari tot 15 februari 2021 kunnen kunstaanbieders en uitvoerende kunstenaars een bijdrage aanvragen uit de nieuwe provinciale regeling Kleine cultuurinitiatieven Fryslân. De provincie geeft tot 10.000 euro subsidie voor het organiseren van culturele activiteiten op ontmoetingsplekken in de anderhalvemeter-samenleving. Er is 150.000 euro beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag.

Meer informatie of aanvragen

Ook zijn er middelen uitgetrokken voor het coronaproof maken van kleine musea door de Museumfederaasje. Een plan om kunst in de openbare ruimte beleefbaar te maken door 7 Friese musea wordt daarnaast gesteund vanuit dit pakket. Ten slotte is 475.000 euro (waarvan 250.000 euro uit het pakket) ingezet voor een deel van de matching van de rijksbijdragen voor het Fries Museum en Slieker (31.000 euro). Middels het Actieplan Leefbaarheid (totaal 425.000 euro) wordt onder meer voorzien in steun aan lokale amateurkunstinstellingen.

Meer informatie hierover volgt.

Stimulering Innovaties

Afronding subsidieregeling Toekomstgericht investeren Fryslân. In uw beschikking voor de regeling Toekomstgericht investeren Fryslân staat dat u binnen twaalf weken na afronding van de gesubsidieerde activiteiten een inhoudelijk verslag opstelt en verstuurt waarin de met de subsidie behaalde resultaten worden toegelicht. 

Meer informatie

Bekijk de Infographic voor een overzicht van alle maatregelen die opgesteld zijn voor Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ 2020.

Pagina opties