“Een dijk van een doorbraak, Holwerd aan Zee”. Zo heet het voorstel om letterlijk een dijkdoorbraak teweeg te brengen. Het project is een initiatief van de bewoners, ondersteund door de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Coalitie Wadden Natuurlijk, het Rijk, De Vogelbescherming en andere partijen.

De bewoners willen met ‘een gat in de dijk’ een trendbreuk forceren in twee negatieve ontwikkelingen die het gebied al decennia kent; sociaaleconomische krimp en ecologische achteruitgang. Het gat in de dijk zal toegang geven tot een binnendijks gelegen zoutwatermeer met vogeleilanden, een jachthaven en boulevard, unieke recreatiewoningen, natuurbeleving en zilte teelten. Het doorsteken van een dijk en het herstellen van natuurlijke zoet-zoutovergangen is een flinke stap op weg naar een Vitale Kust en Herstel voedselweb en de schakelfunctie van de Waddenzee voor vogels en vissen.

Informatieavonden grondeigenaren

Op 1 juli en 16 september 2020 was er een informatieavond voor grondeigenaren. De presentatie is te vinden onderaan de pagina.

Doelstelling Holwerd aan Zee

Doelstelling van Holwerd aan Zee is leefbaarheid, omzet en banen. Dit kan alleen worden bereikt door de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee te herstellen. Door zoet en zout weer met elkaar te verbinden en door een robuuste natuurverbinding te maken tussen de Waddenzee via de Holwerdervaart (Holwerter Feart) naar de Friese Meren.

Samenwerkende partijen tekenen voor Holwerd aan Zee

Op 16 december 2019 hebben Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân een intentieovereenkomst getekend om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ richting realisatie te brengen. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk de voorbereidingen te treffen voor de tweede fase van het project Holwerd aan Zee. Het gaat om de daadwerkelijke inrichting van het gebied, zoals bijvoorbeeld de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in de zeedijk, het getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een ecologische verbinding met het achterland.

Ook Rijkswaterstaat en de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en Infrastructuur en Waterstaat zijn belangrijke meewerkende partijen. De afspraken met deze partners lopen naast deze intentie overeenkomst. Er wordt samengewerkt met alle partners in het efficiënt inzetten van middelen in de regio. Maar ook wordt er  gekeken of koppelkansen mogelijk zijn met andere projecten, zoals bijvoorbeeld de aankomende versteviging van de dijk tussen Koehool-Lauwersmeer.

Definitief ontwerp

Er zijn al veel vooronderzoeken gedaan. Deze waren nodig om de partijen voldoende steun te geven om deze volgende stap in het proces te zetten. De, in de overeenkomst afgesproken, werkzaamheden zullen in 2020 leiden tot een definitief ontwerp en projectplanning. Dan worden ook afspraken gemaakt tussen de partijen over rollen en taken over de uitvoering en het beheer van Holwerd aan Zee. Een goed ontwerp is ook zeer belangrijk voor de vergunningprocedures.

Meer informatie over Holwerd aan Zee is te vinden op de website: www.holwerdaanzee.nl(eksterne keppeling)