Het grondwater heeft een belangrijke functie voor natuur en landbouw. Genoeg grondwater van voldoende kwaliteit is noodzakelijk voor de landbouwproductie en voor de instandhouding van natuur. Ook voor de drinkwatervoorziening en de industrie is het van belang dat er de komende decennia voldoende en schoon grondwater voorhanden is, zodat Fryslân er ook in de toekomst van kan genieten. Omdat er zoveel activiteiten met ons grondwater samenhangen is het van belang te weten hoe dit grondwatersysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Daarom is er een strategische grondwaterstudie uitgevoerd.

Grondwateratlas van Fryslân

De Grondwateratlas van Fryslân is een samenvatting van drie jaar onderzoek. De grondwaterstudie is uitgevoerd in samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens en Wetterskip Fryslân. Nog niet eerder is er zo uitgebreid onderzoek gedaan naar grondwater in Fryslân. De atlas geeft zicht in de huidige werking van het grondwater en schetst verwachtingen en ontwikkelingen voor de toekomst van het vaste land van Fryslân. Met een doorkijk naar de toekomst kunnen we ons de komende jaren voorbereiden en anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen als verdroging, vernatting, verzilting en veranderingen in grondwaterstromen.

Vrouw met bril en lang blond haar met de blauwe kaft van de atlas in handen met op de achtergrond bloemen

Dinsdag 10 september 2019 werd het eerste exemplaar gepresenteerd. Door Operatoneel Directeur Arie Piet en Dagelijks Bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân werd het overhandigd aan Tineke de Vries van LTO Noord Akkerbouw en Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie en lid van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide. 

Klik hier om de Grondwateratlas van Fryslân 2020 te lezen. U kunt via onderstaande link de atlas bestellen. Wij sturen u die gratis toe.

Bestellen

Waterhuishoudingsplan

Om de zes jaar wordt het waterhuishoudingsplan herzien en/of aangepast n.a.v. de laatste ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer in Fryslân. Voor de periode 2016-2021 is het vierde Waterhuishoudingsplan (WHP4) opgesteld. Het plan richt zich op de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Ook richt het plan zich op de inrichting van watersystemen met voldoende en schoon water. Niet te veel en niet te weinig water is het motto. Een goed waterbeheer is essentieel voor de landbouw, de recreatie, de natuur en de drinkwatervoorziening. We streven naar een goede verdeling van water tussen landelijk en stedelijk gebied. Daarnaast werkt de provincie aan een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het water kan dus veilig gebruikt worden door inwoners en voor economische activiteiten. Goed waterbeheer is een zaak van meerdere partijen. Wetterskip Fryslân en andere partijen spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van de maatregelen.

Klik op de knop om de laatste nieuwsbrief (januari 2019) te bekijken!

Nieuwsbrief Grondwaterstudie Fryslân