Grondwater in Fryslân

Het grondwater heeft een belangrijke functie voor natuur en landbouw. Genoeg grondwater van voldoende kwaliteit is noodzakelijk voor de landbouwproductie en voor de instandhouding van natuur. Ook voor de drinkwatervoorziening en de industrie is het van belang dat er de komende decennia voldoende en schoon grondwater voorhanden is, zodat Fryslân er ook in de toekomst van kan genieten. Omdat er zoveel activiteiten met ons grondwater samenhangen is het van belang te weten hoe dit grondwatersysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Daarom is er een strategische grondwaterstudie uitgevoerd.

Vergunningsaanvraag Luxwoude

Om aan de vraag naar drinkwater te kunnen blijven voldoen is uitbreiding van de wincapaciteit in Fryslân nodig. De watervraag in Fryslân neemt toen, terwijl op bestaande winlocaties de mogelijkheden om drinkwater te winnen afnemen. Ondanks dat er wordt gewerkt aan waterbesparing, is er aanvullende wincapaciteit nodig om de beschikbaarheid van voldoende drinkwater in de provincie te kunnen garanderen.

Provincies hebben een zorgplicht voor een duurzame drinkwaterwinning. De provincie is ook bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor het oppompen van grondwater, voor drinkwaterproductie en voor grote industriële onttrekkingen. Bij het beslissen over de aanvraag voor grondwateronttrekking ten behoeve van drinkwaterproductie, dient het belang van een duurzame drinkwatervoorziening af te worden gewogen tegen het belang van derden die door het verstrekken van de vergunning beïnvloed kunnen worden.

Bij het beslissen over de aanvraag voor het onttrekken van grondwater t.b.v. de drinkwaterproductie dient het belang van de openbare drinkwatervoorziening afgewogen te worden tegen de bij het grondwater betrokken belangen van derden. De aangevraagde grondwateronttrekking heeft beperkte effecten op de omgeving. Op basis van deze afweging kan de vergunning voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de drinkwaterproductie worden verleend.

Lees verder

Om invulling te geven aan de zorgplicht voor de duurzame drinkwaterwinning heeft de provincie Fryslân in samenwerking met Vitens de drinkwaterstrategie 2050 opgesteld (Wetter foar letter, drinkwaterstrategie Fryslân 2050, definitief, 21 juli 2021). In deze strategie is een keuze gemaakt voor drinkwaterproductie vanuit grondwater. In deze strategie zijn ook ‘aanvullende strategische voorraden’ aangewezen voor de toekomstige drinkwaterproductie, in overleg met belanghebbenden en rekening houdend met effecten en andere functies in het gebied. De voorziene grondwaterwinning Luxwoude ligt binnen deze aan te wijzen aanvullende strategische voorraden en past in de drinkwaterstrategie. 

In de afgelopen jaren is de provincie betrokken geweest bij de voorbereidende onderzoeken voor de realisatie van de waterwinlocatie en is zij onderdeel geweest van de gebiedscommissie. In maart 2022 is in overleg met de provincie de vergunningaanvraag ingediend.

In december 2022-januari 2023 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in een reactienota en betrokken bij het opstellen van de definitieve vergunningsteksten. Het belang van een duurzame drinkwatervoorziening is hierbij afgewogen tegen het belang van derden die door het verstrekken van de vergunning beïnvloed kunnen worden. De conclusie is dat de vergunning onder voorwaarden kan worden verleend. 

MER-advies Luxwoude

Wetterskip Fryslân is gevraagd advies uit te brengen op basis van de vergunningsaanvragen. Wetterskip Fryslân heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om erop te wijzen voor welke punten in de toekomst een vergunningsaanvraag bij Wetterskip Fryslân nodig is. Deze adviezen hebben we opgenomen in de vergunning.

De commissie m.e.r. heeft advies uitgebracht op basis van het MER (Grondwaterwinning Luxwoude Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 januari 2023 / projectnummer: 3343, commissie voor de milieueffectrapportage). Het oordeel van de commissie over het opgestelde MER is positief: het MER bevat de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluiten over de grondwaterwinning voor drinkwaterproductie in Luxwoude. Daarnaast doet zij aanbevelingen om te betrekken bij de geplande monitoring, vervolgonderzoeken en evaluatie van de winning. Deze aanbeveling is meegewogen in het vaststellen van de vergunningvoorschriften.

Rapporten en onderzoeken die Vitens voor deze winning heeft uitgevoerd, zijn te vinden op Vitens.

Inspraakreacties

Klimaatrobuust Waterbeheer in de Friese zandgebieden

Nederland heeft steeds vaker te maken met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk komt te staan. Met gewasschade en verdroging van natuur tot gevolg. De afgelopen zes jaar hebben tientallen Friese agrariërs samen met regionale stakeholders vooruitgang geboekt in het vasthouden van water. Voor verschillende situaties leidt dit tot minder droogteschade aan landbouwgewassen en verdroging van de natuur. Bij een meer grootschalige aanpak wordt de grondwaterstand in de zomer zelfs structureel verhoogd. 

Praktijkproeven

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Wageningen Livestock Research (WUR) onderzochten in de afgelopen drie jaar de effecten van water vasthouden op zandgebieden in het oosten van de provincie Fryslân. In het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gebiedscollectieven Noardlike Fryske Walden en ELAN, Staatsbosbeheer en Antea Group, werden onder andere vijf praktijkproeven bestudeerd bij agrarische bedrijven in het gebied. De resultaten zijn verwoord in onderstaande rapporten.

Grondwateratlas van Fryslân

De Grondwateratlas van Fryslân is een samenvatting van drie jaar onderzoek. De grondwaterstudie is uitgevoerd in samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens en Wetterskip Fryslân. Nog niet eerder is er zo uitgebreid onderzoek gedaan naar grondwater in Fryslân. De atlas geeft zicht in de huidige werking van het grondwater en schetst verwachtingen en ontwikkelingen voor de toekomst van het vaste land van Fryslân. Met een doorkijk naar de toekomst kunnen we ons de komende jaren voorbereiden en anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen als verdroging, vernatting, verzilting en veranderingen in grondwaterstromen.

Vrouw met bril en lang blond haar met de blauwe kaft van de atlas in handen met op de achtergrond bloemen

Dinsdag 10 september 2019 werd het eerste exemplaar gepresenteerd. Door Operatoneel Directeur Arie Piet en Dagelijks Bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân werd het overhandigd aan Tineke de Vries van LTO Noord Akkerbouw en Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie en lid van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide. 

Klik hier om de Grondwateratlas van Fryslân 2020 te lezen. U kunt via onderstaande link de atlas bestellen. Wij sturen u die gratis toe.

Bestellen

Waterhuishoudingsplan

Om de zes jaar wordt het waterhuishoudingsplan herzien en/of aangepast n.a.v. de laatste ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer in Fryslân. Voor de periode 2016-2021 is het vierde Waterhuishoudingsplan (WHP4) opgesteld. Het plan richt zich op de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Ook richt het plan zich op de inrichting van watersystemen met voldoende en schoon water. Niet te veel en niet te weinig water is het motto. Een goed waterbeheer is essentieel voor de landbouw, de recreatie, de natuur en de drinkwatervoorziening. We streven naar een goede verdeling van water tussen landelijk en stedelijk gebied. Daarnaast werkt de provincie aan een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het water kan dus veilig gebruikt worden door inwoners en voor economische activiteiten. Goed waterbeheer is een zaak van meerdere partijen. Wetterskip Fryslân en andere partijen spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van de maatregelen.

Klik op de knop om de laatste nieuwsbrief (januari 2019) te bekijken!

Nieuwsbrief Grondwaterstudie Fryslân