De komende twee weken gaat de provincie Fryslân met belanghebbende sectoren in gesprek over de stikstofproblematiek. In deze fase voert de provincie gesprekken met vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, bouw, vervoer en bedrijfsleven. Deze gesprekken zijn een eerste stap naar een brede dialoog met Fryslân.

Op vrijdag 11 oktober 2019 trok de provincie Fryslân de beleidsregels stikstof in. Aanleiding hiervoor was de kritiek vanuit de landbouw en andere belanghebbenden op de regels zelf en op het gebrek aan betrokkenheid bij de aanpak van de stikstofproblematiek. Wij trekken ons deze kritiek aan. Het intrekken van de beleidsregels betekent in de praktijk dat de vergunningverlening vrijwel stil ligt. Het is noodzakelijk hiervoor een oplossing te vinden. Daarover gaan de verantwoordelijk gedeputeerden van de provincie Fryslân met vertegenwoordigers van belanghebbende sectoren in gesprek.

Doel

Het doel van de gesprekken is om te luisteren naar wat er binnen de sector leeft, waar de belanghebbenden zich zorgen over maken. Daarnaast is het de verwachting dat het Rijk in samenspraak met het IPO (Interprovinciaal Overleg) op 1 december met aanvullende regels komt voor vergunningverlening. Bij de inzet richting het Rijk en IPO wil de provincie de informatie uit de gesprekken met sectoren betrekken. De dynamiek in het stikstofdossier is echter zeer hoog. Het is niet uit te sluiten dat het Rijk vanuit haar bevoegdheid in de periode tot 1 december al besluiten neemt.

De verkennende gesprekken zijn een eerste stap naar een brede dialoog met Fryslân. De provincie wil graag met belanghebbenden samenwerken aan duurzame oplossingen voor de stikstofproblematiek. De belangrijkste vraag is hoe we in lijn met de uitspraak van de Raad van State een daling van stikstof op Natura 2000-gebieden kunnen realiseren. Daarmee komt op termijn weer meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Inmiddels zijn er vanuit meerdere personen en organisaties allerlei ideeën over de stikstofaanpak bij de provincie binnengekomen. Ook over deze ideeën gaan we graag met de indieners in gesprek.