Rjochtspersoanen kinne subsydzje oanfreegje foar moetings, kulturele aktiviteiten en stúdzjedagen dy’t organisearre wurde tusken Frysktalige en bûtenlânske minderheidstaalgroepen. De regeling is iepen fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 oktober 2021. 

Hichte fan it subsydzje

  • It maksimum oan subsydzje is € 750 foar kosten fan fertsjintwurdigers fan organisaasjes yn Fryslân, dy’t yn it ramt fan ynternasjonale útwikseling nei minderheidstaalgebieten yn it bûtenlân geane.
  • It maksimum oan kosten dy’t subsidiearre wurde kinne foar de organisaasje fan ynternasjonale kontakten op it mêd fan de twataligens yn Fryslân is € 2.250.

Ynformaasje oer de subsydzjeregeling

De oanfraachkritearia kinne jo fine yn paragraaf 3.2 ûnder e fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. It subsydzjeplafond is € 5.000. Neidat it subsydzjeplafond berikt is, kin gjin subsydzje mear taparte wurde.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei ús Klantkontaktsintrum op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.