De wykauto fan Westeinde yn Ljouwert rydt hjoed presys in jier. Fan 'e middei krige de bewenner dy't koartlyn de 1000ste rit boekte in blomke út hannen fan deputearre Avine Fokkens-Kelder en Milfred Hart, regiodirekteur Arriva. It jubileum waard fierd mei kofje, tee en gebak. Alle frijwilligers fan de wykauto ûntfongen in presintsje as betankje foar harren ynset yn it ôfrûne jier.

De wykauto fan Westeinde is bedoeld foar deistige aktiviteiten, lykas in besite oan freonen, de supermerk of in rit nei it stasjon. Frijwillige sjauffeurs bringe bewenners fan Westeinde op wurkdagen tusken 08.30 en 17.30 oere mei de wykauto nei harren bestimming yn Ljouwert en bringe harren letter ek wer werom. ‘’De wykauto moast yn ’e earste moannen fan 2022 efkes op gong komme, mar no wurdt der folop gebrûk fan makke’’, seit Lieuwe Tamminga, foarsitter Wijkauto Westeinde. ‘’Bewenners út ’e wyk witte de wykauto no goed te finen, benammen yn ’e winterperioade is it in prima ferfiermiddel’’.

In duorsum alternatyf

De elektryske wykauto is in inisjatyf fan bewenners fan Westeinde. Mei bydragen fan Arriva, gemeente Ljouwert en provinsje Fryslân koe dit duorsume alternatyf foar busline 1 realisearre wurde. De ôfrûne jierren reizgen hieltyd minder minsken mei busline 1. De busline kaam dêrom mei yngong fan de nije tsjinstregeling fan jannewaris 2022 ôf te ferfallen. ‘’Het is fantastisch om te zien dat ruim 30 vrijwilligers zich al een jaar lang inzetten om bewoners van Westeinde van A naar B te brengen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat mensen toch mobiel blijven’’, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder.

Yn 2018 stelde Arriva al in wykauto beskikber oan de wykried De Trisken yn Drachten. Sawol yn De Trisken as yn Westeinde wurde de wykauto's goed ynset. ‘’Als een buslijn verdwijnt is het mooi om te zien dat je met elkaar tot nieuwe duurzame initiatieven kunt komen, zoals deze wijkauto. Door de geweldige inzet van alle vrijwilligers blijft voor bewoners de stad Leeuwarden goed bereikbaar”, sa seit Milfred Hart, regiodirekteur Arriva.

Besjoch de promoasjefideo en oare ynformaasje oer de wykauto fia ûndersteande link.

Promoasjefideo en ynformaasje wykauto(eksterne link)