Dizze regeling is ticht. Wy ferwachtsje dat dizze regeling yn 2022 wer iepen sil.

Fan 3 maaie 2021 oant en mei 27 augustus 2021 is it mooglik om subsydzje-oanfragen yn te tsjinjen foar it útjaan fan oarspronklike Frysktalige boeken. It kin gean om printe boeken, om digitale boeken mar ek om audio- of harkboeken.

De betingsten kinne jo lêze yn paragraaf 2.6 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.Yn dizze regeling kinne útjouwerijen of in (streektaal)organisaasje subsydzje oanfreegje foar boeken yn de Fryske taal dy’t sy binnen it jier útjouwe.

Subsydzje oanfreegje

It is dit jier foar it earst dat jo foar dizze regeling jo oanfraach elektroanysk yntsjinje kinne. Hjirfoar brûke jo ûndersteande knop ‘Freegje subsydzje oan’. Foar it ynfoljen fan it elektroanysk formulier (e-formulier) hawwe jo eHerkkening nedich.

Elektroanysk yntsjinje is net itselde as mei de e-mail ferstjoere. Mei de e-mail yntsjinje is net mooglik.

Foar dizze regeling kinne jo fanôf de dei fan de iepenstelling ek elekroanysk yntsjinje. Om elektroanysk yntsjinje te kinnen, hawwe jo e-herkenning nedich. Mear ynformaasje deroer. Freegje dit op tiid oan, sadat jo de oanfraach makliker en flugger yntsjinje kinne.

Jo kinne eventueel ek gebrûk meitsje fan it pdf oanfraachformulier, dy’t jo folslein ynfolle en mei de goede hantekeningen skriftlik yntsjinje.

It takennen fan subsydzje giet op folchoarder fan ynkomst. As de oanfraach net folslein is, wurdt oanfoljende ynformaasje opfrege. Dêrtroch skoot de oanfraach nei efteren en geane oare oanfragen dy’t wol folslein binne, op jo oanfraach foar.

In folsleine oanfraach befettet:

  • alle ynformaasje dy’t yn it oanfraachformulier frege wurdt;
  • in rjochtsjildige ûndertekening.

Wy wize jo derop dat foar de twadde iepenstelling fan 2021 it oanfraachformulier wizige is. It is wichtich om dat formulier te brûken, omdat der in oantal grutte wizigings trochfierd binne. It is ûnder de bestannen te finen. Âlde oanfraachformulieren fan eardere iepenstellingen (jierren) kinne net mear brûkt wurde.

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje oer de regeling Útjaan fan Frysktalige literatuer kinne jo kontakt opnimme mei ús 058 – 292 59 25 of maile nei provincie@fryslan.frl.