Wannear moatte jo ûntheffing fan wegeferoarderings oanfreegje?

Eveneminten

As jo op provinsjale wegen (yn prinsipe allinne op hiemtagongswegen mei de dêrby hearrende beboude kommen) eveneminten organisearje.

Oanfreegje untheffing wegeferoarderings - Eveneminten

Omliedings- en of ferwiisbuorden

Oanfreegje untheffing wegeferoarderings - Omliedings- en of ferwiisbuorden

Kabels of liedingen

Oanfreegje untheffing wegeferoarderings - Kabels of liedingen

Oare aktiviteiten

Oanfreegje untheffing wegeferoarderings - Oare aktiviteiten

Kosten

As in fergunningoanfraach yntsjinne wurdt by de provinsje, binne jo de provinsje fergoedingen skuldich. Dat bedrach betelje jo oan de provinsje foar it gebrûk fan ús tsjinsten of produkten. De aktuele leezjesbedraggen binne te finen yn de Legesverordening provincie Fryslân.