Wannear moatte jo ûntheffing fan wegeferoarderings oanfreegje?
 

As jo op provinsjale wegen (yn prinsipe allinne op hiemtagongswegen mei de dêrby hearrende beboude kommen) eveneminten organisearje.

Oanfreegje

As jo by provinsjale wegen omliedings- en of ferwiisbuorden delsette sille.

Oanfreegje

As jo kabels of liedingen oanlizze of ferlizze wolle by provinsjale wegen.

Oanfreegje

As jo oare aktiviteiten útfiere wolle by provinsjale wegen.

Oanfreegje

Kosten

As in fergunningoanfraach yntsjinne wurdt by de provinsje, binne jo de provinsje fergoedingen skuldich. Dat bedrach betelje jo oan de provinsje foar it gebrûk fan ús tsjinsten of produkten. De aktuele leezjesbedraggen binne te finen yn de Legesverordening provincie Fryslân.