Provinsje Fryslân stelt mei it twadde Werstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen ekstra beskikber om bedriuwen en organisaasjes te stypjen. It ekstra jild is ornearre as oanfoljende needhelp boppe-op ’e maatregels fan it Ryk en ’e al oanpaste provinsjale regelingen. De regelingen wurde op dit stuit útwurke. Hâld dizze side yn ‘e gaten foar mear ynformaasje en iepenstellingen.

It pakket bestiet út in No- en Moarn-ûnderdiel

Mei it No-ûnderdiel krijt de Fryske ûndernimmer de kâns om syn takomstmooglikheden te ferbetterjen. Tink dêrby oan it staazjesubsydzje, it subsydzje foar lytse kulturele inisjativen om kultuermakkers te stypjen, in kaartsjeregeling om it meitsjen en programmearjen fan foarstellingen mooglik te meitsjen en ekstra aktiviteiten foar kwetsbere groepen om de leefberens yn doarpen en wiken te stimulearjen.

Yn it Moarn-ûnderdiel giet it benammen om struktuerfersterking, dy’t realisearre wurde troch mienskiplike útdagings te organisearjen en sa ynnovative oplossings foar maatskiplike problemen en perspektyf foar de takomst te finen. Sa wurde wichtige fragen oanpakt en komt Fryslân sterker út ‘e krisis.

Ferlinging Subsydzjeregeling ferbliuw en groepsekskurzje 2021

Skoallen dy’t harren wurkwike by in Fryske groepsakkommodaasje boeke of in dei-ekskurzje organisearje litte, kinne dêr fia de subsydzjeregeling ‘Subsydzjeregeling ferbliuw en groepsekskurzje 2021’ subsydzje foar oanfreegje. De regeling is ferlinge en útwreide en kin oant 1 april 2022 oanfrege wurde. De te subsidiearjen aktiviteit moat yn ‘e perioade fan 1 juny 2021 oant en mei 30 desimber 2022 syn beslach krije.

Skoallen kinne foar mear ynformaasje oer de regeling op www.fryslan.frl/verblijfenexcursie terjochte.

Toerisme Collectief Friesland (TCF) soarget derfoar dat skoallen dy’t belangstelling hawwe en ûndernimmers mei-inoar yn kontakt komme. Skoallen dy’t mei Fryske groepsakkommodaasjes yn kontakt komme wolle kinne terjochte op: www.tcf.frl/nieuws/no-moarn

Programmeringsimpuls culturele activiteiten Fryslân

Kulturele ynstellings yn de provinsje Fryslân lykas poppoadia, teäters, musea, film - en doarpshuzen kinne ekstra stipe oanfreegje yn de programmearring. De regeling wurdt mei fjouwer moannen ferlinge oant 1 april 2022. Foar dizze regeling is yn totaal 300.000 euro beskikber om it risiko op eksploitaasjetekoarten troch coronamaatregels fuort te nimmen foar organisatoaren.

Mear ynformaasje

Subsydzje foar learwurkbedriuwen staazjes Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Learwurkbedriuwen kinne noch oant 31 maart 2022 subsydzjes oanfreegje foar staazjeplakken op it nivo Entree en 2 fan it Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO ). Dit jildt ek foar bedriuwen dêr 't stazjêres al úteinset binne.

Mear ynformaasje

Subsidie Nieuwe Economie Challenge Fryslân 2021

As ynnovative projekten bydrage oan ien of meardere fan de transysjes yn Fryslân: ‘ fan lineêr nei sirkulêr ’, ‘ fan fossile brânstof nei wernijbere enerzjy ’ en ‘ fan soarch nei previntive sûnens ’, komme hja yn oanmerking foar in subsydzje.

Oanfragen kinne by de provinsje Fryslân yntsjinne wurde.

Subsydzjes foar it digitalisearjen:

Mei dit subsydzje kinne jo it digitale berik en de spankrêft fan jo bedriuw of organisaasje fuortsterkje. De hichte fan in subsydzje is 50% fan ’e yn oanmerking kommende kosten eksklusyf BTW, en in op syn meast te jaan bedrach fan € 3.000,-. It subsydzje kin oanfrege wurde foar ien of mear fan ’e neikommende aktiviteiten:

  • it ôfnimmen of oanskaffen fan nije produkten, prosessen of tsjinsten by in eksterne digitale leveransier;
  • it ferbetterjen fan besteande produkten, tsjinsten of prosessen, troch it tapassen fan digitalisearring troch in eksterne digitale leveransier;
  • it útfieren fan in ûndersyk foar ‘cyber’feiligens foar it ferbetterjen fan jins digitale striidberens.

It subsydzje kin by it Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) oanfrege wurde.

Subsydzjes foar de Fryske detailhannelsektor

De no jildende subsydzje wurdt oanpast en ferlinge oant en mei 30 septimber 2022. De wichtichste oanpassing is, dat fan hjoed ôf neffens winkelgebiet yn stee fan íén op syn meast twa kear foar ien of mear fan ’e yn ’e regeling neamde aktiviteiten subsydzje oanfrege wurde kin. It subsydzje de oanfraach is op syn meast 50% mei in maksimum fan € 24.999,-. De fierder finansiering moat troch oare private of publike partijen opbrocht wurde.

Mear ynformaasje oer de Subsydzjeregeling Fryske Detailhanneloanpak en it oanfraachformulier. 

Nije subsydzjeregeling foar ynnovative ûndernimmers

Fan 28 juny 2021 ôf kinne ûndernimmers op ‘en nij subsydzje oanfreegje foar it fierder ûntwikkeljen fan ynnovaasjes. De subsydzjeregeling nije ekonomy challenge kin ynset wurde om leankosten, advyskosten en materiaalkosten by ynnovative projekten foar in part te fergoedzjen.

In moai foarbyld is Elzinga & Van der Krieke yn Drachten, sy binne spesjalisearre yn ûnder oaren ‘spuitgieten. Mei in eardere subsydzje koe dit bedriuw in masine ûntwerpe dy’t brûkt wurde kin om opslachbakken te meitsjen fan eigen bedriuws ôffal. Direkteur Wietse Elzinga: "Subsydzje kin it ferskil meitsje tusken ûndersyk en produksje yn Nederlân of net."

Omdat koroana in grutte ympakt hat op ús sûnens, mar ek brede wolfeart, sjogge wy mei-inoar nei in ynnovative takomst. Undernimmers kinne dêrom gebrûk meitsje fan ferskate finansjele regelingen út it werstelpakket Lok op 1: No en Moarn.

Subsydzje oanfreegje

De regeling is op in oantal ynhâldlike punten oanpast. It subsydzjepersintaazje is 50% yn stee fan 70% by de eardere regeling. Ek is it oantal transysjes dêr`t de projekten oan bydrage moatte werombrocht fan 5 nei 3. Projekten dy’t bydrage oan de transysje fan ‘lineêr nei sirkulêr’, fan ‘fossile brânstof nei fernijbere enerzjy’ en fan ‘soarch nei previntive sûnens’ komme yn oanmerking foar de nije regeling.