Bist krekt klear mei de stúdzje en wolst daliks it ferskil meitsje? Hast noch nea tocht oan in baan by de provinsje, mar wol oan in traineeship? Lês dan fierder, want de provinsje is wer op syk nei nij talint!

Wy sykje talinten dy't mei-inoar in traineeprogramma folgje en sa yn koarte tiid oplaat wurde binnen de provinsjale organisaasje. As trainee projektlieder krije je binnen twa jier ferskate projekten by ferskillende ôfdielingen. Do giest mei dyn traineeship de hiele organisaasje troch en learst dêrby in soad fasetten fan de provinsje kennen. Dêrtroch ûntwikkelje je je as breed ynsetbere projektlieder en komme je der efter dêr't je it meast enerzjy fan krije en dêr't je krêft lizze. Foar dizze funksje sykje wy meardere trainees, dy't as groep begjinne. Tegearre giest alle trainingen folgjen en giest oan de slach mei in groepsopdracht.

Sjoch hjir foar fakatueres