Provinsjale Steaten hawwe eigen amtlike stipe: de Steategriffy. De steategriffy is in selsstannich organisaasjeûnderdiel dat streekrjocht ûnder de ferantwurdlikheid fan Provinsjale Steaten falt. De steategriffy stipet en advisearret de steateleden by de ynfolling fan harren folksfertsjintwurdigjende, ramtstellende en kontrolearjende taken. De griffier is it haad fan de steategriffy.

Kontaktgegevens Steategriffy

E-mail: statengriffie@fryslan.frl
Telefoan: 058 - 292 89 96
Adres: Twibaksmerk 52, 8911 KZ Ljouwert
Postbus: 20120 8900 HM Ljouwert

    De Steategriffy Fryslân bestiet út: