Untwerp Kaderrichtlijn Water Nota Fryslân 2022-2027 op besjen

It kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân hat de ûntwerp Kaderrichtlijn Water Nota Fryslân 2022-2027 mei de factsheets dy’t dêrby hearre fêststeld. De stikken lizze fan 29 maart oant en mei 9 maaie op besjen.

Skjin wetter spilet in grutte rol yn ús libben: as drinkwetter, foar de itensfoarsjenning, foar natuer en bioferskaat, mar ek foar rekreaasje en toerisme yn Fryslân. Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân wurkje al jierren oan skjin wetter, op basis fan de Europeeske Kaderrichting Water (KRW). Der binne oanfoljende maatregels nedich om de KRW-doelen foar Fryslân te heljen. Foar de perioade 2022-2027 stean dy beskreaun yn de KRW-nota en factsheets.

Op besjen lizze en sjenswize

Sa lang as de perioade fan op besjen lizzen duorret, kin eltsenien in sjenswize yntsjinje op de Ontwerp KRW-Nota Fryslân 2022-2027 en Untwerp Factsheets 2022-2027 foar de KRW oerflakte- en grûnwetterlichamen. Dizze binne yn te sjen ûnder kantoartiden op it provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 yn Ljouwert, of hjirûnder del te laden.

In sjenswize yntsjinje kin fia in digitaal formulier, per mail: provincie@fryslan.frl, of per post: Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. Team Water, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Onder vermelding van ‘Ontwerp KRW-Nota Fryslân 2022-2027’.

Formulier Untwerp KRW-nota Fryslân

Del te laden

De KRW-Nota’s fan Wetterskip Fryslân en it Ryk binne op ûndersteande pagina’s te finen:

KRW-nota Wetterskip Fryslân
KRW-nota Rijk

Foldwaande en feilich wetter

Fryslân is de wetterprovinsje by útstek. Der is in soad wetter yn Fryslân en wy meitsje der op gâns manieren gebrûk fan. Sa komt der drinkwetter út ‘e kraan (SKJIN). Dêrfoar is in goede foarried fan swiet wetter fanneden. By swiere reinbuien bliuwt it wetter net yn jins strjitte of op it lân stean. Yn de simmer kinne jo bûten yn skjin swimwetter swimme. En as dit net kin, bygelyks troch de oanwêzigens fan blau-alch, wurde jo yn ‘t foar warskôge. Mei gemalen en keardamen yn sleatten en fearten soargje wy foar it júste wetterpeil (FOLDWAANDE) foar lânbou en natuer. Yn wiete tiden fiere wy wetter ôf en yn tiden fan drûchte litte wy wetter yn en út ‘e Iselmar. En diken en kaaien beskermje ús (FEILICH) alle dagen tsjin oerstreamings en oerlêst fan wetter.

Wetterdjiptekaart

Feilich wetter

Feiligens stiet foarop. Stevige diken en dunen beskermje ús tsjin oerstreamings fan de Waadsee, de Noardsee en de Iselmar út. Sûnder dizze opkearings soe likernôch 60% fan Fryslân ûnder wetter rinne. In grut part fan ‘e provinsje leit ûnder seenivo.

Foldwaande wetter

Net te folle, mar ek net te min wetter. Dêr draait it om by it behearen fan wetter. Te folle wetter jout oerlêst op it plattelân, mar ek yn de stêden. Te min is benammen ûngeunstich foar de skipfeart, de lânbou en de natuer.

Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân beslisse yn oerlis oer it wetterpeil. Wetterskip Fryslân nimt de besluten oer it peil. En behâldt it peil mei help fan likernôch 1.000 gemalen, 4.200 keardamen, 3.700 plakken dêr’t wetter ynlitten wurde kin en 40.000 kilometer oan wettergongen lykas sleatten, fearten en kanalen.

Skjin wetter

Skjin wetter is fan libbensbelang foar minsken, bisten en planten. Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân binne ferantwurdlik foar de kwaliteit fan it oerflak- en grûnwetter. It wetter moat fan goede kwaliteit wêze en frij fan skealike stoffen. Dan is it gaadlik foar wetterlibben, natuergebieden, drinkwetter, bereining fan gewaaksen en om yn te swimmen.

Fryske klimaatatlas

De klimaatferoaring hat grutte gefolgen foar ús wenjen en wurkjen. Dêr moatte wy ús op tariede. De klimaatatlas bringt yn byld wat der yn ús libbensfermidden feroarje sil en wat de gefolgen dêrfan binne. De atlas draacht gjin oplossingen oan, mar jout in yndikaasje fan de effekten fan de klimaatferoaring en ekstreme waarsituaasjes.

Fryske Klimaatatlas

Wettertechnology

Fryslân en wetter binne stiif oan inoar ferbûn. Net om ‘e nocht is Fryslân dé wetterprovinsje fan Nederlân. Itselde jildt foar de wettertechnology. Fryslân hat in top technologysk ûndersyksynstitút, in trochrinnende learline en in unike ynfrastruktuer foar ynnovaasjes.

Lanlike wetterkampagne 'Ons Water'

Mei de lanlike kampanje 'Ons Water' meitsje wy jo as ynwenner fan Nederlân bewust fan it feit dat skjin, feilich en foldwaande wetter net fanselssprekkend is. Der moat de kommende jierren mear dien en ynvestearre wurde om Nederlân te beskermjen tsjin wetter. Mar ek om genietsjen bliuwe te kinnen fan wetter. En om ús wetterfoarried op oarder te hâlden.

It liket hiel gewoan dat der altyd skjin drinkwetter út de kraan komt en dat wy allegearre feilich binne efter ús diken en dunen. Wy hawwe it ek goed regele, mar it is nea ôf en grif net fanselssprekkend.

Lês mear oer de lanlike publykskampagne 'Ons Water'

Swimwetter oanwize

De provinsje wiist alle jierren swimwetterlokaasjes oan dêr’t feilich en sûn swom wurde kin. Wetterskip Fryslân hâldt de kwaliteit fan it wetter yn ‘e gaten troch regelmjittich meunsters te nimmen en te ûndersykjen. Fia de lanlike webside www.zwemwater.nl krije ynwenners yn it swimseizoen (1 maaie oant 1 oktober) ynformaasje oer de kwaliteit fan it swimwetter op alle lokaasjes yn Nederlân. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) kontrolearret de swimlokaasjes op feiligens en de kwaliteit fan it wetter. Op buorden by de lokaasjes is ynformaasje oer de aktuele kwaliteit fan it swimwetter beskikber. As der troch waarm waar tefolle baktearjen en blau-alch yn it wetter groeie, kin dit problemen foar de sûnens jaan foar swimmers. Op de kaart 'Zwemwaterlocaties 2021'  fine jo alle aktuële swimwetterlokaasjes.

Actuele waarschuwingen zwemwater

Hawwe jo fragen oer de kwaliteit fan de swimwetterlokaasjes yn Fryslân of wolle jo witte foar hokker lokaasjes warskôgings en/of ferboaden jilde? Sjogge jo dan op www.zwemwater.nl of op www.fumo.nl. De ynformaasje is ek te finen fia Teletekstside 725. Dêrnjonken kinne jo kontakt opnimme mei de swimwetterlokaasjes fan FUMO tel: (058) 292 56 50. Fia de ynformaasjebuorden by de swimplakken fine jo yn it swimseizoen ek ynformaasje oer de kwaliteit fan it swimwetter.