Yn it Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) steane de plannen op it mêd fan mobiliteit en ynfrastruktuer foar de kommende jierren. De provinsje Fryslân wol dizze plannen yn `e mande mei oare (oerheids)partijen útfiere. Fan tiisdei 12 july oant en mei moandei 5 septimber 2022 leit it ûntwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma op besjen. De stikken kinne jo ûnder downloads.

Elkenien kin him feilich ferpleatse yn, fan en nei Fryslân. Wichtige bestimmingen hawwe in betroubere en takomstbestindige berikberens oer lân en/of wetter en / of troch de loft.

Dat bart op in skjinne, duorsume en betelbere wize, rekken hâldend mei de leefberens en de omjouwing fan ús provinsje. Dat is de ambysje fan it Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP ).

Dy ambysje is oerset yn fiif programmalinen:

  • Wy binne goed berikber en ús netwurken binne betrouber, effisjint en takomstbestindich;
  • Wy ferpleatse ús duorsum;
  • Wy sette yn op mobiliteit foar elkenien;
  • Wy ferpleatse ús feilich;
  • Wy sette yn op tûke techniken en gedrach.

Foar elke programmaline binne doelen en maatregels opsteld yn de perioade oant 2040 om sa de ambysje berikke te kinnen.

Basis RMP

It RMP komt fuort út de Provinsjale Omjouwingsfisy (POVI) “ De Romte Diele ” en it Klimaatakkoart. De POVI is yn 2020 fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân en is in ramt foar ús fysike leefomjouwing. Yn it Klimaatakkoord (2019) spilet ferduorsuming fan it mobiliteitssysteem in promininte rol.

Wat is de planning?

Fan tiisdei 12 july oant en mei moandei 5 septimber 2022 leit it ûntwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma op besjen. De planning is der op rjochte dat Provinsjale Steaten fan Fryslân yn desimber 2022 it RMP behannelje. Ynsjen en reagearje It ûntwerp RMP leit fan 12 july o/m 5 septimber 2022 op besjen op it provinsjehûs. Jo kinne jo sjenswize digitaal yntsjinje fia provincie@fryslan.frl. Jo kinne jo sjenswize ek skriftlik stjoere. Hawwe jo fragen, nim dan kontakt op fia telefoannûmer 058 -29259 25 of mail provincie@fryslan.frl.

Mear witte?

As jo op dit stuit fragen hawwe oer it RMP dan kinne jo kontakt opnimme mei Anne Meijer fia provincie@fryslan.frl of jo kinne belje mei 058 - 292 59 25 fan moandei o/m freed yn kantoaroeren.

Document

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.