De provinsje Fryslân wol transparant wêze. Ús útgongspunt is dat ynformaasje oangeande it útfieren fan ús publike taken yn begjinsel foar elk iepenbier tagonklik is. Wy neame dat publyksynformaasje.

Foar iepenbiermakking dêrfan jilde in tal wetlike spulregels dy't yn de Wet open overheid (Woo) steane. Dizze wet hat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ferfongen.

Ynformatieloket

Wy helpe jo graach by it finen fan ynformaasje of it formulearjen fan jo ynformaasjefersyk. Nim dêrfoar kontakt op mei ús Klantkontaktsintrum. Us adviseurs en Woo kontaktpersoan helpe jo graach fierder.

Aktive iepenbiermakking

De wet ferplichtet ús om bepaalde ynformaasje aktyf iepenbier te meitsjen. Dat dogge wy op ferskate wizen:

Op Overheid.nl(eksterne keppeling) fine jo troch it provinsjebestjoer fêststelde feroarderingen en beliedsregels. Yn in troch ús útjûn provinsjaal blêd Overheid.nl(eksterne keppeling) meitsje wy bepaalde (foarnommen) besluten bekend. Foarbylden dêrfan binne ûntwerpfergunningen, kuoraatbesluten en subsydzjeplafonds.

Iepenbiermakking op oanfraach

Jo kinne ús fansels ek freegje om beskate ynformaasje iepenbier te meitsjen. Dat kin mûnling of skriftlik. Meitsje by in digitaal ynformaasjefersyk gebrûk fan ûndersteande knop.

Ynformaasjefersyk dwaan 

Ynformaasjefersyk dogge jo yn in sa krekt mooglike omskriuwing fan de ynformaasje dêr't jo fan fine dat wy dizze iepenbier meitsje moatte. Utgongspunt is dat wy binnen fjouwer wike beslute op jo ynformaasjefersyk.

As wy mear tiid nedich hawwe, krije jo dêr berjocht fan.