Sa 'n soad moaie projekten út de Mienskip! Om 't de kaart te fol wurdt binne projekten dy ’t útfierd binne foar 2020 fan de kaart helle. Wy wurkje oan in oersichtlikere oplossing. Sikest mear ynspiraasje as op dizze kaart? Belje it streekkantoar.

Projekt pleatse