Ynspiraasje nedich foar jo projekt of gewoan nijsgjirrich nei wat it Iepen Mienskipsfûns oplevere hat? Besjoch op de kaart per kategory de útfierde projekten. Jo kinne ek sels it resultaat fan jo útfierde projekt plakken troch ûndersteand formulier yn te folje.

Projekt pleatse