Wurkje jo oan de ûntwikkeling fan de lânbou en it plattelân as lânboubouwer, grûneigener of foar in natuer - en lânskipsorganisaasje, de oerheid of kennisynstelling? Dan kinne jo faaks gebrûk meitsje fan ien fan de subsydzjes fan it Europeeske Lânboufûns foar plattelânsûntwikkeling (ELFPO ).

  Ynlieding

  De lânbou is fan grutte betsjutting foar Fryslân en stiet op in kwalitatyf heech nivo. Fierdere ûntjouwing is lykwols winske om by te dragen oan brede wolfeart. It Plattelânsûntwikkelings-programma (POP) kin dêr in wichtige rol yn spylje. It POP is al sûnt 2000 ûnderdiel fan it Europeeske Mienskiplik Lânboubelied (GLB ). Op basis fan it GLB wurdt in Nasjonaal Strategysk Plan (NSP) opsteld dêr't POP diel fan útmakket. Yntusken is it ferfolchprogramma POP 3 + foar 2021 en 2022 úteinset. POP 3 + rjochtet him op de folgjende tema’s:

  • klimaat;
  • kringlooplânbou;
  • stikstof;
  • bioferskaat;
  • boaiem, wetter, natuer en lânskip;
  • fersterking fan ynnovaasje, ferduorsuming, kennisûntwikkeling en konkurrinsjekrêft;
  • jonge boeren;
  • subsydzjes fan Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER ): (ynternasjonale) gearwurking foar plattelânsûntwikkeling.

  POP3+ maatregels

  It POP is ûnderferdield yn ferskate maatregels. De provinsje hat sels yn de hân hoefolle budzjet der foar in maatregel yn set wurdt. Hjirtroch kin eltse provinsje it budzjet sa goed mooglik oanslute op it ferlet en de útdagingen dy 't der binne. Binnen POP 3 + binne der 10 maatregels:

  1. Maatregel: Trainingen, workshops, ondernemers-coaching & demonstraties.
  Periode openstelling: 
  2021: van 14 juni tot en met 16 september. 
    Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
  - 2022: Geen

  2. Maatregel: Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.
  Periode openstelling: 
  2021: geen. 
  - 2022: 4 april tot en met 27 oktober.
    Informatie SSN(externe link) en Overheid.nl(externe link)

  3. Maatregel: Investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van Jonge Landbouwers (JOLA).
  Periode openstelling: geen.

  4. Maatregel: Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven.
  Periode openstelling: 
  2021: Geen. 
  - 2022: 3 januari tot en met 3 februari.
     Informatie: SNN(externe link) en overheid.nl(externe link)

  5. Maatregel: Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.
  Periode openstelling: 
  - 2021: 4 oktober tot en met 8 december. 
    Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
  - 2022: 3 januari 2022 tot en met 3 februari.
    Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link), kaart Herstel NNN en Kaart Natuur.

  6. Maatregel: Niet-productieve investeringen voor water.
  Periode openstelling: 
  - 2021: 19 april tot en met 17 juni / 14 mei tot en met 15 juli.
    Informatie: Overheid.nl(externe link)SNN Watermodulatie(externe link)SNN Water Regulier(externe link) en Overheid.nl(externe link).
  - 2022: 
  1.    Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 2022: 15 juni tot en met 1 augustus
  Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
  2.    Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen 2022: 1 juli tot en met 15 augustus 
  Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link) 

  7. Maatregel: Samenwerking voor innovatie
  Periode openstelling: 
  -    2021: 5 juli tot en met 7 oktober.
  Informatie:  SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
  2022: Geen.

  8.    Maatregel: Samenwerking voor innovatie.
  Periode openstelling: 
  - 2021: 5 juli tot en met 7 oktober. 
  Informatie:  SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)

  9.    Maatregel: Samenwerking voor innovatie in het kader van Europese Partnerschap voor Innovatie (EIP).
  -    Periode openstelling: 2021/2022: Geen.

  10.    Maatregel: LEADER.
  Periode openstelling: 17 mei 2021 tot 15 december 2022.
  Informatie LEADER:
  - LEADER Noardwest Fryslân: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
  - LEADER Noardoost Fryslân:  SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)

  11.    Maatregel: Agrarisch Natuur en Landschapbeheer (ANLb).
  Periode openstelling: september tot en met oktober 2022.
  Informatie: Overheid.nl(externe link)

  POP3+ subsidiesAanvraagperiode SubsidiepercentageUiterste uitvoeringsdatumDoel
  POP3+ LEADER Noardeast- en Noardwest-Fryslân17 mei 2021 t/m 15 december 202250%30 juni 2024Stimuleren van lokale leefbaarheidsprojecten in Noardeast en Noardwest Fryslân
  POP3+ niet-productieve investeringen natuur- en waterdoelen 20223 januari 2022 t/m 3 februari 2022100%30 juni 2024Doorontwikkeling van het natuur Netwerk Nederland en de Kaderrichtlijn Waterdoelen in Fryslân
  POP3+ proceskosten kavelruil 2023 januari 2022 t/m 3 februari 2022 100%30 juni 2024Faciliteren van kavelruilprocessen voor landbouw-, natuur- en waterdoelen 
  POP3+ Fysieke investeringen voor verduurzaming van landbouw­bedrijven en waarborgen van waterkwaliteit april 2022 t/m oktober 2022 40%30 juni 2024Fysieke investeringen voor verduurzaming 
  van landbouwbedrijven en waarborgen van waterkwaliteit 
  POP3+ Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 2022 15 juni 2022 t/m 1 augustus 2022100%31 december 2024Realisatie van de Kaderrichtlijn Waterdoelen 
  POP3+ Agrarisch Natuur en Land­schap beheer 2023- 2028 september 2022 t/m oktober 2022 100%31 december 2028Inpassing van biodiversiteit, klimaat, water en land­schapswaarden in de agrarische bedrijfsvoering van de boeren in provincie Fryslän. Hiermee realiseren we de provinciale doelen voor biodiversiteit, landschap, klimaat en water conform het Natuurbeheerplan van de provincie. 
  POP3+ Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen 2021 juli 2022 t/m 15 augustus 2022 100%30 juni 2024Realisatie van de Kaderrichtlijn Waterdoelen 

  De Provincie Fryslän is van plan de in de kalender genoemde subsidies op de genoemde data open te stellen voor aanvragen. De exacte inhoud van de subsidies en de genoemde data zijn onder voorbehoud en nog afhankelijk van de provinciale besluitvorming. Deze kunnen daarom afwijken. Rond de openstellingsdatum zal de subsidieregeling worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op www.fryslan.frl/subsidies en www.snn.nl/ondernemers. 

  Kontakt

  Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is jo oansprekpunt

  It Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) fiert foar de trije noardlike provinsjes it POP út. Dat hâldt yn dat SNN de subsydzje-oanfragen behannelje en de oanfregers stypje.

  Hawwe jo in fraach oangeande it dwaan fan oanfraach foar in besteande iepenstelling, nim dan kontakt op mei it SNN(externe link)

  Hawwe jo in algemiene fraach oer it GLB, POP 3 (+ ), it NSP of de subsydzjes? Dan kinne jo maile of belje mei de provinsje Fryslân fia provincie@fryslan.frl / 058 - 292 59 25.