De provinsje Fryslân hat in plan fan oanpak opsteld om te stimulearjen dat der minder pestisiden (bestridingsmiddels) brûkt wurde. It giet ûnder oare om bewustwurdingskampanjes, test- en eksperiminteromte foar boeren en lobby foar goedkarring fan alternative bestridingsmiddels. Dêrmei jouwe Deputearre Steaten útfiering oan in inisjatyffoarstel fan GrienLinks, SP, D66, PvdD, PvdA, FNP en 50PLUS.

It inisjatyffoarstel ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030’, waard yn septimber 2021 oannaam troch Provinsjale Steaten. Pestisiden tsjin bygelyks ynsekten, ûngedierte, skimmels en net-winske planten wurde op grutte skaal brûkt. Nettsjinsteande dat in soad middels wetlik tastien binne, bedriigje guon de kwaliteit fan ús wetter, de boaiem en de loft en de planten en bisten dy't hjiryn libje. Doel fan it inisjatyffoarstel is it yn gong setten fan in beweging om it brûken fan dy middels ôf te bouwen. Der is gjin sprake fan twang of driuw. Deputearre Steaten hawwe hjirfoar in plan fan oanpak fêststeld. Deputearre Douwe Hoogland: “It maatregelpakket moat bewustwêzen kreëarje oer it brûken fan pestisiden. De provinsje wol de ôfbou fan it brûken fan dy middels hjirmei stimulearje en fasilitearje.”

Maatregelepakket

In kampanje makket ynwenners en bedriuwen fan Fryslân bewust fan de effekten fan pestisiden en produkten dêr't dizze middels faak op brûkt wurde. Der wurde petearen op gong brocht tusken boeren en omwenners. Boeren krije test- en eksperiminteromte, sadat op lytse skaal nije techniken en alternative middels útprobearre wurde kinne. De provinsje spant him dêrneist yn foar de goedkarring fan adekwate alternative bestridingsmiddels en bygelyks labeling fan produkten (sjen litte of wat duorsum is of net). Dêrneist is it doel om yn 2030 gjin pestisiden mear te brûken op de provinsjale akkerbouperselen (sa’n 40 bunder).

Utfiering

Alle maatregels wurde yn 2023 opstart. Nei twa jier is der in evaluaasjemomint en beslút de provinsje oer in ferfolch oant en mei 2030. Foar it útfieren fan it plan fan oanpak is sa 'n €700.000 euro beskikber. It ôfbouwen fan pestisiden past by de Europeeske Green Deal en slút ek oan by provinsjale programma’s as Kaderrichtlijn Water, Regiodeal natuur inclusieve landbouw, it boaiembelied en it Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.